User Manual

Draadloze oordoppen TWE-36MK3 TWS
Veiligheidsinformatie
Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor
de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om
kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0°C tot 40°C.
Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant
aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onder-
houd mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Verwijder de hoofdtelefoon in geval van lekkage of overmatige hitte van
het product om brandwonden of uitslag te voorkomen.
8. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog
geluidsniveau kan uw oren beschadigen.
9. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer
10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van
de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren,
enz.) of de elektromagnetische omgeving.
10. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden,
kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
11. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen
het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische
schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd
voorwerp het apparaat binnendringt.
Leveringsomvang
1. Twee oordoppen (L/R) 2. USB-laadkabel
3. Laadetui 4. Gebruikshandleiding
2 3 4 5
Gebruiksaanwijzingen
1. De oordoppen koppelen met uw smartphone
Stap 1. De oordoppen schakelen in zodra u deze uit de ladercase haalt.
U kunt ook lang op de bedieningsknop van beide oordoppen drukken om
deze in te schakelen; de gesproken melding ‘Voeding Aan’ zal klinken.
Stap 2. De RODE en BLAUWE LED’s op beide oordoppen beginnen te
knipperen. Beide oordoppen zullen binnen 5 seconden automatisch met
elkaar worden gekoppeld.
Nadat ze eenmaal met elkaar zijn gekoppeld, zal de LED op een van de
oordoppen afwisselend ROOD en BLAUW knipperen om aan te geven dat
de oordoppen gereed zijn om te worden gekoppeld met uw smartphone.
Stap 3. Schakel nu de Bluetooth-functie in op uw smartphone, zoek naar
beschikbare apparatuur in de buurt en voer de koppeling uit met de naam
TWE-36MK3’. Na een geslaagde koppeling zal de gesproken melding
‘Aangesloten’ klinken. Voer ‘0000’ in als u om een wachtwoord wordt
gevraagd. De oordoppen zullen na de koppeling automatisch opnieuw
verbinding maken met de smartphone.
Opmerkingen:
De L of R oordop kan alleenstaand worden gebruikt om met uw smartphone
te worden gekoppeld en het geluid alleen in mono af te spelen.
2. Tijdens het afspelen van muziek
2.1 Druk de L or R knop EENMAAL in om een track af te spelen of te
pauzeren
2.2 Houd de L or R knop 2 seconden ingedrukt om de volgende track te
selecteren
2.3 Druk de L or R knop TWEEMAAL in om het laatste telefoonnummer
opnieuw te kiezen
3. Tijdens een oproep
3.1 Druk de L or R knop EENMAAL in om een inkomende oproep te
accepteren / een gesprek te beëindigen.
3.2 Druk de L or R knop TWEEMAAL in om een inkomende oproep te
weigeren.
4. Oordopjes opladen en oplaadcase
4.1 Plaats de oordopjes in de oplaadcase. De oordopjes schakelen uit en
worden automatisch opgeladen. Wanneer de oordopjes worden opladen
licht de led in de oordopjes rood op. De led gaat uit als de oordopjes
volledig opgeladen zijn.
4.2 Wanneer de oplaadcase wordt opgelade knippert de ledindicator.
De ledindicator brandt als de oplaadcase volledig is opgeladen.
5. Productparameters
Modelnaam: TWE-36MK3
Bluetooth-versie: 5.0
Bluetooth-naam: TWE-36MK3 (L / R / beide oordoppen)
Stand-by-tijd: Ca. 20 uur
Afspeeltijd: 3 - 3.5 uur
Batterijcapaciteit oordoppen: 3,7V 45 mAh x L / R
Batterijcapaciteit ladercase: 3,7V 400 mAh
NL NL NL
NL NL
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Gebruikshandleiding
Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, compo-
nenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de
afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct
worden verwerkt.
Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist
kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat
elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval
afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.
Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal
daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden
hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.
Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en
batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties.
In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij
uw plaatselijke autoriteiten.
Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur DENVER TWE-36MK3 conform is
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: www.denver-electronics.com en klik
vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer:
TWE-36MK3. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige
downloads.
Frequentie bereik: 2402 MHz - 2480 MHz
Totaal vermogen: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER
ELECTRONICS A/S
Bedieningsknop
Waarschuwing: lithiumbatterij binnen
1 432
EN
TWS Earbuds with Charging Case
TWE-36MK3
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual

Summary of content (1 pages)