User Manual

Äkta trådlösa öronproppar TWE-36MK3 TWS
Säkerhetsanvisningar
Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder
produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.
1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan
tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40
grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan
påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av
produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får
endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Ta bort hörlurarna i händelse av läckage eller för hög värme från
produkten för att undvika brännskador eller utslag.
8. Skydda dina öron mot för hög volym. För hög volym kan skada öronen.
9. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10m (30 fot).
Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på
förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller
den elektromagnetiska omgivningen.
10. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska
elektroniska enheter.
11. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger
in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller
främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta
använda den.
Packningslista
1. Två öronsnäckor (L/R) 2. USB laddningskabel
3. Laddningsfodral 4. Användarmanual
2 3 4 5
Användningsinstruktioner
1. Para öronsnäckorna med din smartphone
Steg 1. Hörlurarna slås på när de tas ut från laddningsfodralet. Du kan även
hålla kontrollknappen intryckt på båda hörlurarna för att slå på dem.
Ett röstmeddelande med "Slå på" hörs.
Steg 2. En RÖD och BLÅ LED-lampa börjar blinka på båda öronsnäckorna.
Båda Båda öronsnäckorna paras automatiskt ihop med varandra inom fem
sekunder.
När de är parade med varandra blinkar en RÖD och BLÅ LED-lampa
växelvis på öronsnäckorna vilket innebär att de är redo att paras ihop med
din smartphone.
Steg 3. Aktivera Bluetooth på din smartphone för att söka efter enheter
i närheten och para med namnet "TWE-36MK3". Röstprompten "Ansluten"
hörs efter parning. Ange ”0000” om du uppmanas att ange ett lösenord.
Öronsnäckorna ansluter automatiskt med din smartphone efter parning.
Obs:
V eller H öronsnäcka kan användas enskilt och paras ihop med din
smartphone. Sedan finns endast monoljud tillgängligt.
2. Under musikuppspelning
2.1 Tryck på V eller H knapp EN gång för att spela upp/pausa spåret
2.2 Håll V eller H knapp intryckt i 2 sekunder för att hoppa till nästa spår
2.3 Tryck på V eller H knapp TVÅ gånger för att ringa upp det senaste
uppringda telefonnumret
3. Under samtal
3.1 Tryck på V eller H knapp EN gång för att svara på/avsluta ett samtal.
3.2 Tryck på V eller H knapp TVÅ gånger för att avvisa ett inkommande
samtal.
4. Ladda hörlurarna och laddningsfodralet
4.1 Placera hörlurarna i laddningsfodralet. Hörlurarna stängs av och börja
laddas automatiskt. När hörlurarna laddas lyser deras LED RÖTT och
släcks sedan när de är fulladdade.
4.2 När fodralet laddas blinkar dess LED-indikator och LED-indikatorn
lyser fast när fodralet är fulladdat.
5. Produktparametrar
Modellnamn: TWE-36MK3
Bluetooth-version: 5.0
Bluetooth-namn: TWE-36MK3 (V / H / båda öronsnäckorna)
Standby-tid: Cirka 20 timmar
Uppspelningstid: 3 - 3.5 timmar
Öronsnäckornas batterikapacitet: 3,7 V - 45 mAh x L/R
Laddningsfodralets batterikapacitet: 3,7 V - 400 mAh
Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående
meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.
SE SE SE
SE SE
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Användarmanual
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och
ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken
soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte
bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd
facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.
Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
Härmed försäkrar Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning DENVER TWE-36MK3
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande webbadress: Ange: www.denver-electronics.com och klicka
sedan på IKONEN längst upp på webbsidan. Ange modellnumret: TWE-36MK3.
Ange nu produktsida, och direktivet i rött finns under hämtningar/övriga hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximal utgående ström: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
Kontrollknapp
Varning: Litiumbatteri inuti
1 432
EN
TWS Earbuds with Charging Case
TWE-36MK3
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual

Summary of content (1 pages)