User Manual

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan re skadelige for menneskers sundhed og
for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier)
ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er rket med ovenstående
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr
og batterier ikke bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,
men skal indsamles sæ rskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der
er eta-blerede. denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes
i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og
elektronisk udstyr samt rbare batterier gratis kan afleveres af borgerne
genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra
husholdningerne. rmere information kan fås hos kommunens tekniske
forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TWE-36MK3 er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæ
ringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver-
electronics.com, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv
modelnummeret: twe-36mk3. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor
RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: 2412~2472MHz
Maximal udgangseffekt: 8dbm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Sø ften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
D
A
5