User Manual

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller
material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön
om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte
hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier markeras med den överkorsade
symbolen för papperskorg, som visas ovan. Denna symbol visar att elektrisk
och elektronisk utrustning och batterier inte bör slängas tillsammans med
annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.
Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i
en för ändamålet avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna
återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och
elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i
återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns
att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning TWE-36MK3
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-
försäkran om överensstämmelse finns följande webbadress: www.denver-
electronics.com och klicka sedan sök IKON toppen av webbplatsen.
Skriv modellnummer: twe-36mk3. Ange produktsida, och direktiv i rött
finns under hämtningar/andra hämtningar.
Driftsfrekvensområde: 2412~2472MHz
Maximal utgående ström: 8dbm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
SE
5