User Manual

Ægte trådløse øretelefoner TWE-38 TWS
2 3 4 5
Brugsanvisning
1. Parring af øretelefonerne med din smartphone
Trin 1. Øretelefonerne tænder, når de fjernes fra opladeretuiet.
Eller du skal trykke længe på berøringspanelerne på begge øretelefoner
for at tænde dem. Du hører talemeddelelsen ‘Strøm tændt’.
Trin 2. Den RØDE og den BLÅ LYSDIODE begynder at blinke på begge
øretelefoner. Begge øretelefoner parres automatisk med hinanden i løbet
af 5 sekunder.
Når parringen er udført, viser den ene øretelefon en RØD og en BLÅ
LYSDIODE, der blinker skiftevis. Det angiver, at de er klar til parring med
din smartphone.
Trin 3. Tænd Bluetooth på din smartphone for at søge efter enheder i
nærheden, og par med navnet ‘TWE-38’. Du hører talemeddelelsen
‘Tilsluttet’, når parringen er udført. Indtast ‘0000’, hvis du bliver bedt om
en adgangskode. Øretelefonerne opretter automatisk forbindelse med
din smartphone efter parring.
Bemærk:
Øretelefonen mærket L eller R kan bruges alene til parring med din
smartphone. Kun monolyd vil være tilgængelig.
2. Under afspilning af musik
2.1 Tap panelet L eller R ÉN GANG for at afspille et musiknummer eller sætte
musiknummeret på pause
2.2 Tap panelet L eller R TO GANGE for at springe til næste musiknummer
2.3 Tap panelet L eller R TRE GANGE for at springe til forrige musiknummer
2.4 Tryk på panelet L eller R i 3 sekunder for at vække Siri eller Google
Assistent.
3. Under opkald
3.1 Tap panelet L eller R ÉN GANG for at besvare et indgående opkald eller
afslutte et opkald.
3.2 Tryk på panelet L eller R i 2 sekunder for at afvise et indgående opkald.
4. Opladning af øretelefoner og opladningsetui
4.1 Læg øretelefonerne i opladningsetuiet. Øretelefonerne slukkes, og
opladning starter automatisk. LED-lysdioden på øretelefonerne lyser RØDT,
når øretelefonerne oplades. Den røde LED-lysdiode slukker, når de er fuldt
opladede.
4.2 LED-tallene på etuiet blinker, når etuiet oplades. LED-tallene slukker,
når etuiet er opladet 100%.
5. Produktspecifikationer
Modelnavn: TWE-38
Bluetooth-version: 5.0
Bluetooth-navn: TWE-38 (L / R / Begge øretelefoner)
Standbytid: Ca. 20 timer
Musikafspilning: 4 timer
Øretelefonernes batterikapacitet: 3,7 V, 40 mAh x L/R
Opladeretuiets batterikapacitet: 3,7 V, 300 mAh
Berøringspanel
Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.
DA DA DA
DA DA
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Brugervejledning
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret
elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes
sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er
etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i
overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr
samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan
fås hos kommunens tekniske forvaltning.
Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen DENVER TWE-38 er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende
internet adresse: Gå venligst ind på: www.denver-electronics.com og klik på søge ikonet på
toplinjen. Skriv modelnummer: TWE-38. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er
fundet under "downloads/other downloads".
Driftsfrekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximal udgangseffekt: 8 dBm
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Advarsel: Lithiumbatteri indeni
Berøringspanel
på øretelefoner
Visning af
LED-tal
1 432
True Wireless Stereo Earbuds
TWE-38
EN
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM
www.facebook.com/denverelectronics
Instruction Manual
Earbuds
touch panel
Sikkerhedsoplysninger
Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug
første gang, og gem vejledningen til senere brug.
1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver
tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0°C til 40°C.
Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden,
kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af
kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Hold op med at bruge øretelefoner i tilfælde af lækage eller overdreven
varme, så du undgår forbrændinger eller udslæt.
8. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige din
hørelse.
9. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10m.
Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af
forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de
elektromagnetiske forhold.
10. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i
elektroniske medicinske enheder.
11. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind
i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller
fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde
brugen.
Indholdet i pakken
1. To øretelefoner (L/R) 2. USB-ladekabel
3. Ladeetui 4. Brugervejledning

Summary of content (1 pages)