33
1
mmHg
mmHg
kPa
Beståndsdelar & display
Manschett
Manschettfattning
Gummislang
LCD
ON/OFF-Starta
Minne
Systolisktblodtryck
Diastolisktblodtryck
Batterinivålåg
Timme Minuter Månad Dag
Släpperutkvarstående
luft
Nymätningkrävs
WHOklassicering
Symbolföroregelbunden
hjärtrytm/puls
WHOklassicering