Warranty

TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- JA TUOTETIETOJA
VAROITUS
Seuraavien varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuden tai törmäyksen, joka voi johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
Varoitus häiriötekijöistä
Oikein käytettynä pystyt seuraamaan tilanteita paremmin tämän laitteen avulla. Epäasianmukainen
käyttö voi haitata keskittymistä, mikä voi aiheuttaa onnettomuuden, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakaviin vammoihin. Tarkastele laitteen näytön tietoja vain vilkaisemalla. Tarkkaile aina ympäristöäsi,
äläkä katso näyttöä pitkään tai anna sen häiritä keskittymistäsi. Jos keskityt liikaa näyttöön, et
välttämättä huomaa esteitä ja vaaranpaikkoja. Käytät laitetta omalla vastuulla.
Ajoneuvon asennusvaroitukset
Kun asennat laitteen ajoneuvoon, aseta se tukevasti siten, että se ei peitä kuljettajan näkyvyyttä
tiehen
À
tai estä ajoneuvon hallintalaitteiden (kuten ohjauspyörän, polkimien tai vaihdekepin)
käyttöä. Älä aseta laitetta ajoneuvon kojelaudalle
Á
kiinnittämättä. Älä aseta laitetta auton
turvatyynyn
Â
eteen tai yläpuolelle.
Tuulilasikiinnitys ei saa olla aina kiinnitettynä tuulilasiin. Älä sijoita telinettä paikkaan, jossa se voisi
irrota ja häiritä ajamista. Pidä tuulilasi puhtaana, jotta kiinnitys pysyy tuulilasissa.
Katunavigointivaroitukset
Jos Garmin laite hyväksyy katukartat ja ehdottaa reittejä, jotka seuraavat teitä, varmista navigoinnin
turvallisuus tiellä noudattamalla näitä ohjeita.
Käytä ajoneuvoa aina turvallisesti ja harkiten. Älä anna laitteen häiritä ajamista ja tarkkaile kaikkia
ajo-olosuhteita. Katso laitteen näyttöä mahdollisimman vähän ajaessasi.
Älä syötä määränpäitä, muuta asetuksia tai käytä paljon aikaa vieviä toimintoja ajamisen aikana.
Siirry tien sivuun turvallisesti ja lain määräysten mukaisesti ennen näitä toimenpiteitä.
Vertaa laitteen antamia tietoja navigoinnin aikana kaikkiin muihin mahdollisiin navigointikeinoihin,
kuten tienviitat, tiesulut, tieolosuhteet, liikenneruuhkat, sääolosuhteet ja muut ajoturvallisuuteen
vaikuttavat tekijät. Selvitä turvallisuuden vuoksi kaikki ristiriitaisuudet aina ennen navigoinnin
jatkamista, noudata liikennemerkkejä ja huomioi olosuhteet.
Laite antaa reittiehdotuksia. Se ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta ja harkintaa. Älä seuraa
reittiehdotuksia, jos ne edellyttävät laitonta ohjausliikettä tai asettavat ajoneuvon vaaralliseen
tilanteeseen.
Akkuvaroitukset
Laitteessa voi käyttää litiumioniakkua.
Jos näitä ohjeita ei noudateta, akun käyttöikä saattaa lyhentyä, tai akku saattaa vahingoittaa laitetta tai
aiheuttaa tulipalon, palovammoja, akkunestevuodon ja/tai fyysisiä vammoja.
Älä pura, muuta, muokkaa, lävistä tai vahingoita laitetta tai akkuja.
Älä poista tai yritä poistaa akkua, joka ei ole käyttäjän vaihdettavissa.
Älä altista laitetta, akkuja tai paristoja tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille.
Varoitus magneeteista
Sekä laite että sen teline saattavat sisältää magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä
joidenkin sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen)
toimintaa. Magneetteja sisältävät laitteet ja telineet on pidettävä poissa kyseisten lääketieteellisten
laitteiden lähettyviltä.
HUOMAUTUS
Seuraavan ilmoituksen laiminlyönti voi aiheuttaa vammoja, vaurioittaa omaisuutta tai heikentää laitteen
toimintaa.
Akkuilmoitukset
Älä upota laitetta, akkuja tai paristoja veteen tai muihin nesteisiin äläkä altista niitä nesteille.
Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähdettä tai kuumaan paikkaan, kuten auringossa olevaan
valvomattomaan ajoneuvoon. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä
sitä pois suorasta auringonpaisteesta, esimerkiksi hansikaslokerossa.
Älä käytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on alle tai yli -20 - 55 °C (-4 - 131 °F).
Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, säilytä sitä lämpötilassa 0 - 25 °C (32 - 77 °F).
Älä käytä muuta kuin yhtiön Garmin hyväksymää tai toimittamaa virta- ja/tai datakaapelia.
Hävitä laite/akut/paristot paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Ilmoitus nopeusrajoituksista
Nopeusrajoitustoiminto on viitteellinen. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi
saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Ilmoitus magneeteista
Sekä laite että sen teline saattavat sisältää magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat
vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen,
kun magneetteja sisältäviä laitteita ja telineitä käytetään elektronisten laitteiden lähellä.
GPS-ilmoitus
Navigointilaitteen suorituskyky saattaa heiketä, jos laitetta käytetään lähellä laitteita, joiden käyttämät
maanpäällisen laajakaistaverkon taajuudet ovat lähellä taajuuksia, joita käytetään maailmanlaajuisissa
navigointijärjestelmissä (Global Navigation Satellite System, GNSS), kuten GPS (Global Positioning
Service) -järjestelmässä. Näiden laitteiden käyttö saattaa heikentää GNSS-signaalien vastaanottoa.
Tuotteiden ympäristöohjelmat
Tietoja yhtiön Garmin tuotteiden kierrätysohjelmasta sekä WEEE-, RoHS-, REACH-ohjelmista ja muista
ohjelmista on osoitteessa www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on nähtävissä osoitteessa www.garmin.com
/compliance.
Tietoa karttatiedoista
Garmin käyttää sekä julkishallinnon että yksityisiä tietolähteitä. Lähes kaikissa tietolähteissä on joitakin
vääriä tai puutteellisia tietoja. Joistakin maista ei ole saatavissa täydellisiä ja tarkkoja karttatietoja, tai
ne ovat erittäin kalliita.
Rajoitettu takuu
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA,
JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN
JA ALUEEN MUKAAN. GARMIN EI SULJE POIS, RAJOITA EIKÄ KESKEYTÄ MUITA LAIN MUKAISIA
OIKEUKSIA, JOITA KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA OLLA ASUINMAANSA TAI ALUEENSA MUKAAN.
KÄYTTÄJÄ VOI SAADA LISÄTIETOJA ASIASTA TUTKIMALLA MAANSA TAI ALUEENSA LAKEJA.
Muilla kuin ilmailutuotteilla on vuoden materiaalin ja työn virheettömyystakuu ostopäivästä alkaen.
Tämän jakson aikana Garmin valintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa osat, jotka vioittuvat
normaalissa käytössä. Nämä korjaukset ja vaihdot ovat asiakkaalle maksuttomia osien ja työn osalta.
Asiakas on vastuussa kuljetuskuluista. Tämä rajoitettu takuu ei koske (i) kosmeettisia vaurioita, kuten
naarmut, kolhut ja lommot, (ii) kuluvia osia, kuten akut, ellei vaurio ole aiheutunut materiaali- tai
valmistusviasta, (iii) vahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä
käytöstä tai veden, tulvan, tulen tai muun luonnonilmiön aiheuttamista vaurioista, (iv) vaurioita, jotka
aiheutuvat muun kuin valtuutetun Garmin huoltohenkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä, (v) ilman
yhtiön Garmin kirjallista lupaa muokattuun tai muutettuun tuotteeseen aiheutuneita vaurioita tai (vi)
muilla kuin yhtiön Garmin toimittamilla virta- ja/tai datakaapeleilla liitetyn laitteen vaurioita. Lisäksi
Garmin pidättää oikeuden hylätä takuuvaatimukset sellaisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla, jotka
on hankittu ja/tai joita on käytetty minkä tahansa valtion lakien vastaisesti.Yrityksen Garmin
navigointituotteet on tarkoitettu käytettäviksi vain matkustamisen apuna eikä niitä tule käyttää
mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka edellyttää tarkkaa suunnan, etäisyyden, sijainnin tai
topografian mittausta. Garmin ei takaa karttatietojen tarkkuutta tai kattavuutta.
Lisäksi tämä rajoitettu takuu ei kata eikä Garmin korvaa Garmin navigointituotteiden suorituskyvyn
heikkenemistä, joka johtuu siitä, että tuotetta on käytetty lähellä matkapuhelinta tai muuta laitetta, jonka
käyttämät maanpäällisen laajakaistaverkon taajuudet ovat lähellä taajuuksia, joita käytetään
maailmanlaajuisissa navigointisatelliittijärjestelmissä (GNSS, Global Navigation Satellite System), kuten
GPS (Global Positioning Service) -järjestelmässä. Näiden laitteiden käyttö saattaa heikentää GNSS-
signaalien vastaanottoa.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELTUVA LAKI ENIMMILLÄÄN SALLII, TÄSSÄ RAJOITETUSSA
TAKUUSSA ESITETYT TAKUUT JA HYVITYKSET OVAT POISSULKEVIA JA NE KORVAAVAT, JA
GARMIN NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ, KAIKKI MUUT NIMENOMAISET, OLETETUT,
LAKISÄÄTEISET JA MUUT TAKUUT JA HYVITYKSET, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA
OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN SEKÄ LAKISÄÄTEISET HYVITYKSET. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA
KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAIN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KÄYTTÄJÄLLÄ SAATTAA
OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAN JA ALUEEN MUKAAN. JOS
SANOUTUMINEN IRTI OLETETUISTA TAKUISTA EI OLE MAAN TAI ALUEEN LAKIEN MUKAAN
MAHDOLLISTA, KYSEISTEN TAKUIDEN KESTO RAJOITTUU TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN
KESTOON. TIETYILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN KESTON
RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
GARMIN EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA TAKUURIKKOMUKSEEN LIITTYVISSÄ
VAATEISSA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA,
RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, VIRHEELLISESTÄ
KÄYTÖSTÄ, TAITAMATTOMASTA KÄYTÖSTÄ VAI TUOTTEEN PUUTTEISTA. JOILLAKIN
LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA VÄLILLISTEN TAI SEURANNAISTEN VAHINKOJEN POIS
RAJAAMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE
KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.
Jos käyttäjä toimittaa tämän rajoitetun takuun mukaisen vaatimuksen takuuhuollosta takuuaikana,
Garmin harkintansa mukaan: (i) korjaa laitteen käyttäen uusia tai käytettyjä osia, jotka täyttävät
yrityksen Garmin laatuvaatimukset, (ii) korvaa laitteen uudella tai kunnostetulla laitteella, joka täyttää
yrityksen Garmin laatuvaatimukset, tai (iii) hyvittää laitteen koko ostohinnan. TÄMÄ HYVITYS ON
AINOA KÄYTTÄJÄN SAAMA HYVITYS TAKUURIKKOMUKSESTA. Korjatuilla tai vaihdetuilla laitteilla
on 90 päivän takuu. Jos laitteen alkuperäinen takuu on vielä voimassa, uusi takuu kestää 90 päivää tai
alkuperäisen yhden vuoden takuun loppuun sen mukaan, kumpaan on enemmän aikaa.
Ennen kuin käyttäjä hankkii takuuhuoltoa, hänen kannattaa tutustua ohjeresursseihin osoitteessa
support.garmin.com. Jos laite ei toimi oikein, kun käyttäjä on hyödyntänyt mainittuja resursseja, hänen
on otettava yhteys yrityksen Garmin valtuuttamaan huoltoon alkuperäisessä ostomaassa tai hankittava
takuuhuoltoa osoitteessa support.garmin.com olevien ohjeiden mukaisesti. Jos käyttäjä asuu
Yhdysvalloissa, hän voi myös soittaa numeroon 1-800-800-1020.
Jos käyttäjä hankkii takuuhuoltoa muualla kuin alkuperäisessä ostomaassa, Garmin ei voi taata, että
tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tarvittavat osat ja tuotteet ovat saatavilla, koska tuotevalikoima
sekä sovellettavat standardit, lait ja säädökset vaihtelevat maittain. Siinä tapauksessa Garmin voi
harkintansa ja sovellettavien lakien mukaan korjata tuotteen tai vaihtaa sen vastaaviin Garmin
tuotteisiin ja osiin tai edellyttää, että käyttäjä toimittaa tuotteen yrityksen Garmin valtuuttamaan
huoltoon alkuperäisessä ostomaassa tai toisessa maassa sijaitsevaan yrityksen Garmin valtuuttamaan
huoltoon, joka voi huoltaa tuotteen. Siinä tapauksessa käyttäjä vastaa kaikkien sovellettavien tuonti- ja
vientilakien ja -säädösten noudattamisesta sekä kaikista tullimaksuista, veroista, toimitusmaksuista ja
muista maksuista. Joissakin tapauksissa Garmin ja sen jälleenmyyjät eivät välttämättä voi huoltaa
tuotetta muualla kuin alkuperäisessä ostomaassa tai palauttaa korjattua tai vaihdettua tuotetta
käyttäjälle kyseisessä maassa maan sovellettavien standardien, lakien tai säädösten vuoksi.
Verkkohuutokauppaostokset: verkkohuutokaupoista ostetut tuotteet eivät ole ostohyvitysten tai
muiden yhtiön Garmin takuiden erikoistarjousten piirissä. Verkkohuutokauppojen vahvistukset eivät käy
takuukuitista. Takuupalvelun saamisen ehtona on vähittäismyyjältä saatu alkuperäinen ostokuitti tai sen
kopio. Garmin ei korvaa verkkohuutokaupasta hankituista pakkauksista puuttuvia osia.
Kansainväliset ostot: Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä ostettuja järjestelmiä
varten voi maan mukaan olla erillinen takuu. Mahdollisen takuun myöntää paikallinen maakohtainen
jakelija, joka tarjoaa paikallista huoltoa laitteelle. Jakelijan takuut ovat voimassa ainoastaan tarkoitetulla
jakelualueella.
10