Warranty

VIKTIG SIKKERHETS- OG PRODUKTINFORMASJON
ADVARSEL
Hvis du ikke tar hensyn til følgende advarsler, kan det føre til ulykke eller kollisjon med dødsfall eller
alvorlig personskade som følge.
Advarsel om forstyrrelse
Denne enheten er ment å forbedre situasjonsforståelsen når den brukes på riktig måte. Hvis den
brukes på feil måte, kan du bli distrahert av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker
alvorlig personskade eller død. Se bare raskt på informasjonen som vises på enheten. Vær alltid
oppmerksom på omgivelsene, og ikke stirr på eller bli distrahert av skjermen. Hvis du fokuserer på
skjermen, kan det føre til at du ikke får øye på hindringer eller farer. Bruk enheten på egen risiko.
Advarsler om montering i kjøretøy
Når du monterer enheten i et kjøretøy, må du plassere den slik at den ikke hindrer førerens sikt
À
eller forstyrrer kjøretøyets kontroller, for eksempel rattet, pedalene eller girspaken. Må ikke plasseres
på kjøretøyets dashbord
Á
uten å være festet. Ikke plasser enheten foran eller over en
kollisjonspute
Â
.
Det kan hende at frontrutebraketten ikke holder seg på plass på frontruten under alle
omstendigheter. Ikke plasser braketten der den kan distrahere føreren hvis braketten skulle løsne.
Hold frontruten ren for å sikre at braketten ikke løsner fra frontruten.
Advarsler om gatenavigering
Hvis Garmin enheten mottar gatekart og foreslår ruter som følger veier, må du følge disse
retningslinjene for å sikre trygg navigasjon på vei.
Bruk alltid sunn fornuft, og bruk kjøretøyet på en sikker måte. Ikke la deg distrahere av enheten
mens du kjører, og vær oppmerksom på alle kjøreforhold. Begrens tiden du bruker på å se på
skjermen på enheten mens du kjører.
Ikke legg inn bestemmelsessteder, endre innstillinger eller bruk funksjoner som krever utstrakt bruk
av enhetens kontroller, mens du kjører. Sving inn til siden på en forsvarlig måte før du betjener
enheten.
Når du navigerer, må du sammenligne informasjon som vises på enheten, nøye med alle
tilgjengelige navigeringskilder, inkludert veiskilt, veisperringer, veiforhold, køer, værforhold og andre
faktorer som kan påvirke sikkerheten mens du kjører. For sikkerhets skyld må eventuelle
uoverensstemmelser alltid oppklares før du fortsetter å navigere. Følg skilt, og ta hensyn til
forholdene.
Enheten er laget for å gi forslag til kjøreruter. Det erstatter ikke førerens plikt til å følge med på veien
eller sunn fornuft. Ikke følg forslag til kjøreruter hvis det foreslås en ulovlig manøver, eller hvis det vil
sette kjøretøyet i en risikabel situasjon.
Batteriadvarsler
Et litiumionbatteri kan brukes i denne enheten.
Hvis disse retningslinjene ikke overholdes, kan levetiden til batteriene bli forkortet, eller det kan oppstå
fare for skade på enheten, brann, kjemiske brannsår, elektrolyttlekkasje og/eller personskader.
Ikke demonter, endre, bearbeid, punkter eller ødelegg enheten eller batteriene.
Ikke ta ut eller prøv å ta ut batteriet. Det skal ikke byttes ut av bruker.
Ikke utsett enheten eller batteriene for ild, eksplosjoner eller andre farer.
Advarsel om magnet
Både enheten og braketten kan inneholde magneter. Under visse omstendigheter kan magneter
forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper.
Enheter og braketter som inneholder magneter, bør holdes unna slike medisinske enheter.
LES DETTE
Hvis du ikke tar hensyn til følgende merknad, kan føre til personskader eller materielle skader eller
påvirke enhetens funksjonalitet.
Merknader om batterier
Ikke senk enheten eller batteriene ned i eller utsett den/dem for vann eller andre væsker.
Ikke la enheten ligge ved en varmekilde eller et sted med høy temperatur, for eksempel i solen i en
bil uten tilsyn. Unngå mulighet for skade ved å ta enheten ut av bilen eller oppbevare den i
hanskerommet, slik at den ikke utsettes for direkte sollys.
Ikke bruk enheten utenfor følgende temperaturområde: fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F).
Hvis du skal oppbevare enheten over lengre tid, må du oppbevare den innenfor følgende
temperaturområde: fra 0 til 25 °C (fra 32 til 77 °F).
Ikke bruk en strøm- og/eller datakabel som ikke er godkjent eller levert av Garmin.
Kontakt den lokale avfallsstasjonen for å kassere enheten/batteriene i henhold til lokale lover og
regler.
Merknad om fartsgrenser
Funksjonen for fartsgrenser er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle
fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle
trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Merknad om magnet
Både enheten og braketten kan inneholde magneter. Under visse omstendigheter kan magneter
forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare datamaskiner. Vær
forsiktig ved bruk av enheter og braketter som inneholder magneter, i nærheten av elektroniske
enheter.
GPS-merknad
Hvis du bruker navigasjonsenheten i nærheten av en enhet som bruker et bakkebundet
bredbåndnettverk med driftsfrekvenser som likner frekvensene til globale navigasjonssatellittsystemer
(GNSS), for eksempel Global Positioning Service (GPS), kan du oppleve at navigasjonsenheten har
redusert ytelse. Bruken av slike enheter kan påvirke mottaket av GNSS-signaler.
Miljøprogrammer for produkter
Du finner mer informasjon om produktresirkuleringsprogrammet til Garmin samt WEEE, RoHS, REACH
og andre samsvarsprogrammer på www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 2014/53/EU. EU-
samsvarserklæringen er tilgjengelig i sin helhet på følgende nettadresse: www.garmin.com/compliance.
Kartdatainformasjon
Garmin bruker en kombinasjon av offentlige og private datakilder. Så å si alle datakilder inneholder
noen uriktige eller ufullstendige data. I noen land er fullstendig og nøyaktig kartinformasjon enten ikke
tilgjengelig eller uforholdsmessig dyr.
Begrenset garanti
DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU
KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT (ELLER
ETTER LAND ELLER PROVINS). GARMIN VIL IKKE EKSKLUDERE, BEGRENSE ELLER OPPHEVE
ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER DU KAN HA I HENHOLD TIL LOVENE I DELSTATEN (ELLER
LANDET ELLER PROVINSEN). SE LOVENE I DELSTATEN DIN, LANDET DITT ELLER PROVINSEN
DIN FOR Å FÅ EN FULLSTENDIG FORSTÅELSE AV RETTIGHETENE DINE.
Produkter som ikke har med flyteknikk å gjøre, garanteres å være feilfrie med hensyn til materiell og
utførelse i ett år fra kjøpsdatoen. I denne perioden vil Garmin, etter eget valg, reparere eller skifte ut
enhver komponent som ikke fungerer ved normal bruk. Slike reparasjoner eller utskiftinger utføres
kostnadsfritt for kunden, både når det gjelder deler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker
eventuelle transportkostnader. Denne begrensede garantien gjelder ikke: (i) kosmetiske skader, for
eksempel riper, hakk og bulker; (ii) forbruksdeler, for eksempel batterier, med mindre produktet har blitt
skadet på grunn av en defekt i materialet eller utførelsen; (iii) skade som skyldes uhell, misbruk, feil
bruk, vann, flom, brann eller andre naturhendelser eller eksterne årsaker; (iv) skade som skyldes
service som er utført av personer som ikke er autoriserte serviceleverandører for Garmin; eller (v)
skade på et produkt som har blitt endret uten skriftlig tillatelse fra Garmin, eller (vi) skade på et produkt
som er koblet til strøm- og/eller datakabler fra andre leverandører enn Garmin. I tillegg forbeholder
Garmin seg retten til å nekte garantikrav mot produkter eller tjenester som er innhentet og/eller som
brukes i strid med lovene i et hvilket som helst land.Navigasjonsprodukter fra Garmin er kun beregnet
på bruk som reisehjelp og skal ikke brukes til eventuelle formål som krever nøyaktig måling av retning,
avstand, posisjon eller topografi. Garmin gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten til
kartdataene.
Denne begrensede garantien gjelder ikke, og Garmin er ikke ansvarlig for, redusert ytelse på Garmin
navigasjonsprodukter som følge av bruk i nærheten av håndsett eller andre enheter som bruker
bakkebundne nettverk med driftsfrekvenser som likner frekvenser som brukes av globale
navigasjonssatellittsystemer for navigering (GNSS), for eksempel Global Positioning Service (GPS).
Bruken av slike enheter kan påvirke mottaket av GNSS-signaler.
I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, ER GARANTIENE OG RETTSMIDLENE SOM
BESKRIVES I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN EKSKLUSIVE, OG ERSTATTER ALLE ANDRE
GARANTIER OG RETTSMIDLER, OG GARMIN FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE ANDRE
GARANTIER OG RETTSMIDLER, ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE, LOVPÅLAGTE
ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER
FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL NOE BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGT RETTSMIDDEL
ELLER ANNET. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG BESTEMTE JURIDISKE
RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT
TIL DELSTAT OG FRA LAND TIL LAND. HVIS UNDERFORSTÅTTE GARANTIER IKKE KAN
FRASKRIVES IFØLGE LOVENE I DELSTATEN ELLER LANDET, ER SLIKE GARANTIER
BEGRENSET I VARIGHET TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTLØPER. NOEN DELSTATER
(OG LAND OG PROVINSER) TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV VARIGHETEN TIL EN
UNDERFORSTÅTT GARANTI, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR
IKKE GJELDER FOR DEG.
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL GARMIN HOLDES ANSVARLIG MED HENSYN TIL ET
KRAV OM BRUDD PÅ GARANTIEN FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER
INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK, FEILAKTIG BRUK ELLER
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. NOEN DELSTATER (OG
LAND OG PROVINSER) TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSE VED TILFELDIGE SKADER OG
FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR MULIG AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER
FOR DEG.
Hvis du i garantiperioden sender inn et krav om service som dekkes av garantien i henhold til denne
begrensede garantien, vil Garmin etter eget valg: (i) reparere enheten ved hjelp av nye eller brukte
deler som møter kvalitetskravene til Garmin, (ii) erstatte enheten med en ny eller utbedret enhet som
møter kvalitetskravene til Garmin, eller (iii) bytte enheten mot full refusjon av kjøpesummen. DETTE
RETTSMIDDELET VIL VÆRE DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE
GARANTIBRUDD. Reparerte eller erstattede enheter har en garanti på 90 dager. Hvis enheten som
sendes inn, fortsatt er dekket av den opprinnelige garantien, gjelder den nye garantien i 90 dager eller
til den opprinnelige garantien på ett år utløper, avhengig av hvilken av dem som varer lengst.
Før du ber om service som dekkes av garantien, kan du søke hjelp via de nettbaserte hjelperessursene
support.garmin.com. Hvis enheten fortsatt ikke fungerer etter at du har søkt hjelp via disse
ressursene, kan du kontakte et Garmin autorisert servicested i landet hvor du kjøpte enheten, eller du
kan følge instruksjonene på support.garmin.com for å få service som dekkes av garantien. Hvis du
befinner deg i USA, kan du også ringe 1-800-800-1020.
Hvis du ber om service som dekkes av garantien utenfor landet hvor du kjøpte enheten, kan ikke
Garmin garantere at delene og produktene som kreves for å reparere eller erstatte produktet ditt, er
tilgjengelig som følge av ulikt produktutvalg og ulike gjeldende standarder, lover og regler. I slike tilfeller
kan Garmin etter eget skjønn og i den grad gjeldende lovverk tillater det, reparere eller erstatte
produktet ditt med tilsvarende Garmin produkter og deler eller kreve at du sender inn produktet ditt til et
Garmin servicested i landet hvor du kjøpte produktet eller til et Garmin autorisert servicested i et annet
land som kan tilby deg service. Du blir da ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og regler for
import og eksport samt for å betale tollgebyr, MVA, frakt og andre tilknyttede skatter og kostnader. I
noen tilfeller kan Garmin og våre forhandlere være ute av stand til å tilby deg service av produktet ditt i
et land utenfor landet hvor du kjøpte produktet eller returnere et reparert eller erstattet produkt til deg i
det landet som følge av gjeldende lover eller regler i det landet.
Kjøp på Internett-auksjoner: Produkter som er kjøpt gjennom Internett-auksjoner, kvalifiserer ikke til
rabatter eller andre spesialtilbud knyttet til garantidekning fra Garmin. Bekreftelser fra auksjoner på
Internett godtas ikke som dokumentasjon i garantisaker. Det kreves en original eller kopi av kvitteringen
fra det opprinnelige utsalgsstedet for at en reparasjon skal dekkes av garantien. Garmin vil ikke erstatte
manglende komponenter fra en pakke som er kjøpt gjennom en Internett-auksjon.
Internasjonale kjøp: En separat garanti kan gis av internasjonale distributører for enheter som er kjøpt
utenfor USA, avhengig av landet. Hvis det er aktuelt, gis denne garantien av den lokale distributøren,
og denne distributøren utfører lokal service på enheten. Distributørgarantier er bare gyldige i området
for tiltenkt distribusjon.
11