User Manual

4 AA-2237320-4
βίδες και τα ούπα που είναι κατάλληλα για το
υλικό του τοίχου σας. Αν δεν είστε σίγουροι,
αναζητήστε βοήθεια από επαγγελματία. Διαβάστε
και ακολουθήστε κάθε βήμα από τις οδηγίες
προσεκτικά.
Русский
ВНИМАНИЕ!
Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже привести
к смерти. Чтобы предотвратить
опрокидывание, необходимо
обеспечить стационарное крепление
мебели к стене с помощью
прилагающихся крепежных
аксессуаров.
Шуруп (-ы) и дюбель (-и) для стен не
прилагаются. Используйте шурупы и дюбели,
подходящие для конкретного типа стен в
вашем помещении. При возникновении каких-
либо вопросов обратитесь к специалисту.
Внимательно прочитайте инструкцию
и следуйте всем изложенным в ней
рекомендациям.
Yкраїнська
УВАГА!
Перекидання меблів може спричинити
серйозні або смертельні травми. Щоб меблі
не перекинулись, необхідно прикріпити їх до
стіни деталями, що додаються.
Гвинти та шурупи не додаються.
Використовуйте гвинти та шурупи, які
підходять вашому типу стін. Якщо ви не
впевнені, зверніться за допомогою до
фахівця. Уважно прочитайте та дотримуйтесь
інструкцій.
Srpski
UPOZORENJE!
OPASNOST OD
PREVRTANJA!
Prevrtanje nameštaja može imati
ozbiljne ili smrtne posledice.
Da se spreči prevrtanje, nameštaj mora biti trajno
pričvršćen za zid pomoću elementa ili elemenata
koji se dobija ili dobijaju uz proizvod.
Zavrtnji i tiplovi ne dobijaju se uz proizvod. Koristi
zavrtnje i tiplove koji odgovaraju materijalu od
kog je zid. Ako imaš dilemu, obrati se stručnom
licu. Pažljivo pročitaj ova uputstva i pridržavaj ih
se.
Slovenščina
OPOZORILO!
Če se pohištvo prevrne, lahko pride
do hudih telesnih poškodb ali smrti.
Da se pohištvo ne bi prevrnilo, ga je
treba pritrditi na steno s priloženimi
okovjem.
Vijaki in zidni vložki niso priloženi. Uporabi vijake
in zidne vložke, ki si primerni za stene v tvojem
domu. Za nasvet glede primerne vrste vijakov se
obrni na strokovnjaka. Pozorno preberi navodila
in jih dosledno upoštevaj.
Türkçe
UYARI!
Mobilyanın devrilmesinden
kaynaklanabilecek ölümcül ezilmeler
veya ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir. Mobilyanın devrilmesini
önlemek için duvara sabitlenmelidir.
Vida(lar) ve dübel(ler) pakete dahil değildir.
Duvarlarınıza uygun vida(ları) ve dübel(leri)
kullanın. Emin değilseniz profesyonel tavsiye
alın. Talimatın her adımını dikkatle okuyun ve
uygulayın.
中文
警告!
家具倾倒可能会导致严重甚至致命的压伤。
为防止此家具倾倒,请务必使用附带提供的
上墙固定配件。
上墙用的螺钉与螺塞需另外购买。请使用适合您墙壁
的螺钉和螺塞。 如果不确定,请寻求专业意见。请仔
细阅读并遵循说明的每个步骤。
繁中
警告!
若家具傾倒可造成嚴重傷害或致命;務必使
用產品附的上牆固定裝置,避免傾倒危險。
螺絲和塑膠壁栓需另購;請使用適合家中牆面的螺絲
和塑膠壁栓;若你不確定牆面材質,請聯絡專業人
員;請仔細閱讀並依照組裝說明安裝。
한국어
주의!
가구가 넘어질 경우 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
가구가 넘어지는 것을 예방하기 위해서는 반드시 가구를
벽에 벽고정 장치로 고정시켜야 합니다.
나사와 칼브럭은 포함되지 않습니다. 벽에 맞는 나사와
칼브럭을 사용하세요. 어떤 종류를 사용해야 하는지
궁금하시다면 전문가에게 문의하세요. 각 단계를 주의
깊게 읽고 따라 주세요.
日本語
警告!
家具の転倒により、家具の下敷きになっ
大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷
害を負う危険があります。家具の転倒を防
ぐため、付属の固定用パーツを使って家具
をしっかりと壁に固定してください。
壁固定用のネジ・ビスは含まれていません。取り付
け面の材質に適したネジ・ビスや固定具を使用して
ください。不明な点がある場合は、専門家からのア
ドバイスを得てください。説明書を確認し手順に沿
て進めてください。
Bahasa Indonesia
PERINGATAN!
Tertimpa perabot yang terjungkir
dapat menyababkan cedera serius
atau fatal. Untuk mencegah
perabot terjungkir, perabot harus
menggunakan perangkat pengencang
dinding yang disediakan.
Sekrup dan baut jangkar untuk dinding tidak
termasuk. Gunakan sekrup dan baut jangkar
yang cocok untuk dinding Anda. Jika Anda tidak
yakin, minta saran dari profesional. Baca dan ikuti
setiap petunjuk dengan saksama.
Bahasa Malaysia
AMARAN!
Kecederaan himpitan yang serius
atau yang membawa maut boleh
berlaku akibat daripada perabot yang
rebah. Untuk mengelakkan daripada
rebah, perabot ini mesti digunakan
dengan alat sambungan dinding yang
disediakan.
Tidak termasuk skru dan palam untuk dinding.
Gunakan skru dan palam yang sesuai untuk
dinding anda. Jika anda tidak pasti, dapatkan
nasihat profesional. Baca dan ikuti setiap langkah
arahan secara teliti.











