NL
109108Handleiding
2. VEILIGHEIDSAANWIJZING
De juiste omgang met batterijen
• Batterijen kunnen giftige stoen bevatten.
Zorg ervoor dat batterijen niet in handen van kinderen terecht
komen.
Kinderen kunnen batterijen in de mond nemen en doorslikken.
Zoek direct medische hulp als een batterij ingeslikt wordt.
• Lekkende batterijen kunnen leiden tot beschadiging van de af
standsbediening.
• Batterijen kunnen giftige stoen bevatten.
Gooi de batterijen weg volgens de wettelijke
vereisten/milieueisen.
Gooi de batterijen nooit bij het normale huisafval.
• Stel batterijen nooit bloot aan open vuur of extreme hitte; in
verband met explosiegevaar.
• Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type.
2.2. Uitleg over de veiligheidsinstructie
In de handleiding vindt u de volgende categorieën
veiligheidsinstructies:
Gevaar!
Aanwijzingen met het woord GEVAAR waarschuwen voor mogelijk
persoonlijk letsel.
Let op!
Aanwijzingen met het woord LET OP! waarschuwen voor mogeli-
jke materiële schade of milieuschade.
Nr. Aantal Verklaring
1 1 IMPERIAL DABMAN d10
2 1
Afstandsbediening
3 1 externe voeding (afb. gelijksoortig)
4 1 Handleiding
5 1 Telescoopantenne
6 1 Antenne (geen afbeelding)
Dabmann D10_03_17_2.indd 108 19.04.17 14:50