OPTIONELE FUNCTIES
Al deze functies kunnen worden geactiveerd door
op de Menutoest te drukken.
Elke druk op de toets komt met een functie
overeen. Druk op de toets om de gewenste functie
te activeren en bevestig deze door op de OK-toets
te drukken.
Partyfunctie
Deze functie wordt geactiveerd door op de
menutoets te drukken tot het symbool van de
partyfunctie op de display verschijnt. Het symbool
knippert; druk op de OK-toets ter bevestiging.
Maak van deze functie gebruik voor het koelen van
dranken in het vriesgedeelte. Het symbool is
verlicht als deze functie geactiveerd is. 30 minuten
na de activering (de tijd die nodig is voor het
afkoelen van een 0.75 l fles zonder dat het glas
breekt), knippert het symbool, begint een
geluidssignaal te piepen, het display licht op en de
alarmweergave licht op en verschijnt op het display.
Verwijder nu de flessen en deactiveer de functie
door op de OK-toets te drukken.
Belangrijk: Laat de fles nooit langer dan de tijd die
voor het koelen nodig is in het vriesgedeelte.
Toetsenblokkering
Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke
wijzigingen van instellingen of uitschakeling van het
apparaat worden voorkomen.
Druk, om de toetsenblokkering te activeren,
tegelijkertijd 3 seconden op de toesten voor de
temperatuur in het vriesgedeelte en in het
koelgedeelte. Het symbool licht op en een
geluidssignaal bevestigt de activering.
Om de functie uit te schakelen herhaalt u de
procedure totdat het symbool uitgaat.
Snelvriezen
Deze functie dient voor het invriezen van vers
voedsel te worden geactiveerd. Druk op de
menutoets tot het snelvriessymbool verschijnt om
deze functie te activeren. Het symbool knippert en
het symbool van de hiermee verbonden deur licht
op. Druk op de OK-toets ter bevestiging. De
functie wordt automatisch na 24 uur of handmatig,
door de operatie te herhalen, uitgeschakeld.
IJsblok selectie
Deze functie wort gebruikt voor het selecteren van
het ijstype: blokjes of gemalen. Zie ook het
hoofdstuk “Gebruik van de ijsdispenser” voor
verdere informatie.
Blokkering besturingspaneel automatische
ijsmaker
Met deze functie kan de afgifte van ijs en water
uitgeschakeld worden om de ijsmaker en
waterdispenser makkelijker schoon te kunnen
maken of om onopzettelijk gebruik te voorkomen.
Deze wordt geactiveerd door 3 seconden op de
IJsfunctietoets en de lichttoetsen te drukken tot het
symbool oplicht. Een geluidssignaal bevestigt de
activering. Volg dezelfde procedure uit tot het
symbool verdwijnt voor het deactiveren van deze
functie.
Opmerking: De toetsenblokkeerfunctie schakelt
niet de elektrische voeding van het apparaat, de
ijsmaker of het lampje uit maar maakt
éénvoudigweg de hendels van de automaat
onwerkzaam.
Snelkoelen
Deze functie dient voor het koelen van vers
voedsel te worden geactiveerd. De functie wordt
geactiveerd door op de menutoets te drukken tot
het snelkoelsymbool verschijnt. Het symbool
knippert en op het display licht het symbool voor
de koelkastdeur op. Druk op de OK-toets voor
bevestiging. De functie wordt na 6 uur automatisch
of handmatig door het herhalen van de operatie
gedeactiveerd.
Opmerking: De gebruiker heeft 5 seconden te tijd
om de gewenste keuze te selecteren en om deze
te bevestigen door op de OK-knop te drukken.
Zoniet dan moet van vooraf aan worden begonnen
door op de menutoets te drukken.
Vakantie
Deze functie deactiveert de koeling in het koelvak
in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is. De
functie wordt geactiveerd door op de menutoets
te drukken tot het vakantiesymbool verschijnt. Het
symbool knippert en het koelgedeelte geeft geen
enkele temperatuur aan. Druk op de OK-toets ter
bevestiging. Om de normale werking van het
koelgedeelte te herstellen herhaalt u de handeling.
Belangrijk: Nadat deze functie geactiveerd is,
moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden
verwijderd en moet de deur gesloten blijven, de
koelkast zal een geschikte temperatuur behouden
om de vorming van luchtjes te voorkomen.
Belangrijk: De “snelkoelfunctie” kan niet worden
geactiveerd als de VAKANTIEfunctie ingeschakeld
is.
Hoe u het apparaat moet gebruiken
16