Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het bewaren
van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.
Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te
worden gebracht.
Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden
verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.
Alvorens het apparaat te gebruiken
4
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recycleerbaar en draagt het recyclingsymbool .
Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal
(plastiek zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden,
omdat het een bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en
de menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het
moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en
schappen te verwijderen, zodat kinderen niet makkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij het
afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een
speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over
de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met
het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft
aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie
serienummerplaatje in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft
op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen
van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Milieutips