Conformiteitsverklaring
Dit apparaat is bestemd voor het bewaren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming
met de Verordening (EG) nr. 1935/2004.
Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (die in plaats komt van de Richtlijn
73/23/EEG en latere wijzigingen daarop);
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG.
De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende
installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
Milieutips
5