www.ledvance.com
LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg
Germany
G10598258
C10449057
03.05.16
 Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht
ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, soll die
komplette Leuchte ersetzt werden. Bedie-
nungsanleitung für spätere Verwendung auf-
bewahren.
 The light source of this luminaire is not
replaceable; when the light source reaches
its end of life the whole luminaire shall be
replaced. Retain the operating instructions
for later use.
 La source lumineuse n‘est pas rempla-
çable, lorsque celle-ci arrive au terme de sa
vie utile, l‘ensemble du luminaire doit être
remplacé. Conserver la notice d’utilisation
pour toute consultation ultérieure.
 La sorgente luminosa di questo apparec-
chio di illuminazione non può essere sosti-
tuita; al termine della durata della sorgente
luminosa occorrerà sostituire l‘intero appa-
recchio di illuminazione. Conservare le istru-
zioni per l’uso per successiva consultazione.
 La fuente de luz de esta luminaria no es
reemplazable; una vez alcanzado el fi n de
su vida útil se debe sustituir toda la lumina-
ria. Conservar las instrucciones de uso para
posteriores consultas.
 A fonte de luz desta lâmpada não pode
ser substituída; quando a fonte de luz alcan-
çar o fi m do seu ciclo de vida, toda a lâm-
pada deverá ser substituída. Conservar o
manual de instruções para utilização futura.
 Η πηγή φωτός αυτής της λυχνίας δεν
πορεί να αντικατασταθεί. Αλλάξτε ολόκληρη
τη λυχνία, όταν η πηγή φωτός ολοκληρώσει
τον κύκλο ζωής της. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει
να φυλάσσονται για εταγενέστερη χρήση.
 De lichtbron van deze armatuur kan niet
worden vervangen; als de lichtbron het
einde van zij n levensduur heeft bereikt, moet
de hele armatuur worden vervangen. Bedie-
ningshandleiding voor later gebruik bewaren.
 Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas
ut; när ljuskällans livscykel är slut måste hela
armaturen bytas ut. Spara bruksanvisningen
för senare användning.
 Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi
vaihtaa; kun valonlähde saavuttaa käyttö-
ikänsä pään, koko valaisin on vaihettava.
Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
 Lyskilden i denne armaturen er ikke ut-
skiftbar, når lyskilden når slutten av levetiden,
må hele armaturen skiftes ut. Oppbevar
bruksanvisningen for senere bruk.
 Lyskilden til dette armatur kan ikke ud-
skiftes. Når lyskildens levetid er ophørt skal
hele armaturet udskiftes. Gem betjenings-
vejledningen til senere brug.
 Světelný zdroj ve svítidle není vyměnitel-
ný; když zdroj dosáhne konec životnosti, je
potřeba vyměnit celé svítidlo. Uschovějte
návod pro budoucí použití.
 Источник света данного светильника
не заменяется; после истечения срока
службы источника света следует заменить
весь светильник. Руководство по эксплу-
атации следует сохранить для последую-
щего использования.
 A világítótest fényforrása nem helyette-
síthető; ha a fényforrás eléri végső élettar-
talmát, a teljes világítótestet ki kell cserélni.
Őrizze meg a kezelési útmutatót a későbbi
használat céljából.
 Źródła światła w niniejszej oprawie nie
można wymieniać; po zakończeniu jego ży-
wotności należy wymienić całą oprawę. In-
strukcję obsługi zachować do późniejszego
wykorzystania.
 Svetelný zdroj v tomto svietidle nie je vy-
meniteľný; keď dosiahne svetelný zdroj koniec
životnosti, je potrebné vymeniť celé svietidlo.
Uschovajte návod pre budúce použitie.
 Svetlobni vir svetilke ni zamenljiv;ko sve-
tlobni vir doseže konec svojega življenja
potrebno je zamenjati celotno svetilko. Navo-
dilo za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
 Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilemez;
ışık kaynağının kullanım ömrü sona erdiğinde
tüm armatürün değiştirilmesi gerekir. Kullanım
kılavuzunu daha sonra kullanmak üzere saklayın.
 Svjetlosni izvor ove svjetiljke nije zamje-
njiv; kada svjetlosni izvor dostigne kraj svog
uporabnog vijeka potrebno je zamijeniti ci-
jelu svjetiljku. Spremite upute za uporabu za
naknadnu uporabu.
 Sursa de iluminare a acestui corp de ilu-
minat nu poate fi înlocuită; când aceasta
ajunge la sfârșitul vieii utile trebuie înlocuit
întreg corpul de iluminat. Păstrai
instruciunile de utilizare pentru a le consul-
ta în viitor.
 Източникът на светлина на това осве-
тително тяло не може да се сменя; когато
експлоатационният живот на източника
на светлина свърши,трябва да се сме-
ницялото осветително тяло. Запазване
на ръководството за обслужване за по-
нататъшна употреба.
 Selle valgusti valgusallikas ei ole välja
vahetatav; kui valgusallikas on jõudnud oma
eluea lõppu, tuleb välja vahetada kogu val-
gusti. Hoidke kasutusjuhend hilisemaks
kasutuseks alles.
 Šio šviestuvo šviesos šaltinis nekeičia-
mas; pasibaigus šviesos šaltinio eksploata-
cijos terminui reikia keisti visą šviestuvą.
Naudojimo instrukciją išsaugoti vėlesniam
naudojimui.
 Šī gaismekļa gaismas avots nav aizstā-
jams, kad gaismas avots sasniedz savu
darbības ilgumu, nepieciešams aizstāt visu
gaismekli. Saglabājiet lietošanas instrukcijas
turpmākai izmantošanai.
 Svetlosni izvor ove svetiljke nije zamenljiv;
kada svetlosni izvor dostigne kraj svog upo-
trebnog veka potrebno je zameniti celu sve-
tiljku. Sačuvajte uputstvo za upotrebu radi
naknadne upotrebe.
Джерело світла цього світильника не
може бути замінене; коли джерело світла
досягає кінця терміну експлуатації слід
замінити весь світильник. Зберігайте Ін-
струкцію з експлуатації для подальшого
використання.
mm