3 Bepaal de leidingloop van de binnenunit naar de buitenunit.
Maximalelengtevan4meter.Erzijn2mogelijkheden:
A. Wanneer de binnenunit tegen een buitenmuur hangt kunt u de leidin-
genmeteenachterdeunitnaarbuitenboren,udientéén gat met een
doorsneevan60mmteboren.Ditgatkanzowellinksofrechtsgeboord
worden.
Het gat door de muur kan vervolgens afgewerkt worden met de geleverde
muurdoorvoer,hetrondeeindplaatjedientalsafwerkingopdebuitenmuur.
B. Wanneer de binnenunit niet tegen een buitenmuur gemonteerd wordt
kunt u de leidingen via de zijkanten of de onderkant uit de unit laten
komendooreenv*5oudigeenplaatjeteverwijderen.Ukuntdanvervol-
gens via bv. een kabelgoot de leiding weer naar buiten voeren.
ø60mm
Één van deze plaatjes uitdrukken.
Afhankelijkvandesituatie.