4 Indien nodig maak een kleine sparing naar buiten voor de
voedingskabel (wit snoer met stekker). Verleng de condensafvoer met de
meegeleverdeslang,deafvoeriszowellinksalsrechtsindeunittemonteren.
LET OP:
Indien u de aansluiting van de condensafvoer wisselt vergeet dan niet de plug in
de open afvoer aansluiting aan de andere zijde te monteren.
5 Ukuntnudebinnenunitophangen.Plaatsdeunitindebovenstesparingen
van de muurplaat. Nadat u de voedingssnoer en leidingen goed afgewerkt
heeftkliktudeonderkantvandeunitindemuurplaat.
• devoedingkabel,dekoelleidingenendeafvoerslangdienensamengebun-
delddoorhetgatindemuurnaarbuitengevoerdteworden(pvc-tapevoor
hetsamenbundelenisbijgevoegd).
6 Monteernudekoelleidingen,electrakabelendeafvoerslangrichtingbuitenunit.
Voorkomscherpebochtenzodatknikkenindeleidingenvoorkomenworden.
• Zorgdatdeleidingenhorizontaalofaflopendnaarbenedengemonteerdwor-
denzodathetcondenswatervandebinnenunitgoedafgevoerdkanworden.
• Werk de leidingen af met de meegeleverde leidingbeugels of plaats een
leidinggoot.
Afvoerplug
(achterzijde
binnenunit)