User's Manual

M
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
L
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
MONSTERS LIVE FOREVER® ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση; Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελάττωα ή δυσλειτουργία σε ένα καινούριο προϊόν Monster που έχετε αγοράσει
από ένα εξουσιοδοτηένο διανοέα Monster και που συνοδεύεται από αυτήν την εγγύηση.
Πόσο διάστηα διαρκεί αυτή η κάλυψη; Η εγγύηση διαρκεί για όσο διάστηα κατέχετε το Monster προϊόν σα. Η κάλυψη παύει αν το πουλήσετε
ή το εταβιβάσετε ε άλλο τρόπο.
Τι θα κάνει η Εταιρεία Monster; Η Εταιρεία Monster θα σα ταχυδροήσει ένα νέο προϊόν σε αντικατάσταση του τυχόν ελαττωατικού ή
δυσλειτουργικού προϊόντο σα χωρί χρέωση.
Τι δεν καλύπτει αυτή η εγγύηση; Κάθε βλάβη που οφείλεται σε κατάχρηση, κακή χρήση, επορική χρήση, έκθεση σε θερότητα, έντονο φω,
ήλιο, υγρά, άο ή άλλου ρύπου, επαφή ε διαλυτικά ή καθαριστικά, δυσλειτουργίε που προκλήθηκαν από άλλο ακουστικό εξοπλισό ή
φυσική καταστροφή (όπω η πληύρα) δεν καλύπτεται. Επίση, έεσε και παρεπόενε ζηίε και έξοδα αποάκρυνση ή εγκατάσταση
δεν αποζηιώνονται ε αυτή την εγγύηση. Κάποιε χώρε δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισό των έεσων ή παρεπόενων ζηιών,
εποένω αυτοί οι περιορισοί ίσω να ην ισχύουν για εσά.
Πώ θα λάβετε αντικατάσταση; Αν κάτι πάει στραβά ε το προϊόν σα, πάρτε α τηλέφωνο.
Εάν αγοράσατε το προϊόν στι Ηνωένε Πολιτείε, στη Λατινική Αερική (Μεξικό 011-882-800-8989), ή στην περιοχή Ασία-Ειρηνικού (Κίνα
400-820-8973), επικοινωνήστε ε τη Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) στο τηλέφωνο 1 877 800-8989. Εάν αγοράσατε το προϊόν
οπουδήποτε αλλού, επικοινωνήστε ε τη Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ιρλανδία. Μπορείτε
να στείλετε επιστολή ή να καλέσετε έναν από του παρακάτω αριθού τηλεφώνου: Καναδά 866-348-4171, Ιρλανδία 353 65 68 69 354, Αυστρία
0800296482, Βέλγιο 0800-79201, ηοκρατία τη Τσεχία 800-142471, ανία 8088-2128, Φινλανδία 800-112768, Γαλλία 0800-918201, Γερανία
0800-1819388, Ελλάδα 00800-353-12008, Ιταλία 800-871-479, Ολλανδία 0800-0228919, Νορβηγία 800-10906, Ρωσία 810-800-20051353, Ισπανία
900-982-909, Σουηδία 020-792650, Ελβετία 0800834659, Ηνωένο Βασίλειο 0800-0569520.
Ενδέχεται να σα ζητήσουε να συπληρώσετε ια αίτηση, να στείλετε τα ακόλουθα αντικείενα και να προπληρώσετε τα ταχυδροικά έξοδα,
αζί ε έναν Αριθό Εξουσιοδότηση Επιστροφή (RMA) που θα αναγράφεται στο εξωτερικό έρο του δέατο ή του φακέλου
• Το ελαττωατικό προϊόν,
• Απόδειξη αγορά και
• Μια σύντοη γραπτή περιγραφή του προβλήατο.
Η Monster θα εξετάσει το προϊόν σα και θα επικοινωνήσει αζί σα έσα σε πέντε εργάσιε ηέρε, ώστε να σα δώσει τα αποτελέσατα τη
εξέταση ή απλά θα σα στείλει ταχυδροικά ένα νέο προϊόν έσα σε τριάντα ηέρε. Η εξέταση δε χρεώνεται.
Πώ εφαρόζεται το ίκαιο τη Πολιτεία; Αυτή η εγγύηση διέπεται από του νόου τη Πολιτεία τη Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Σα δίνει
συγκεκριένα νοικά δικαιώατα, και είναι δυνατό να έχετε άλλα δικαιώατα, τα οποία ποικίλλουν από Πολιτεία σε Πολιτεία. Αυτή η εγγύηση
δεν επηρεάζει άλλα πρόσθετα δικαιώατα που έχετε σύφωνα ε του νόου τη δική σα χώρα που διέπουν την πώληση καταναλωτικών
αγαθών, συπεριλαβανοένων, χωρί περιορισό, εθνικών νόων που ενσωατώνουν την Οδηγία 44/99/ΕΚ.
©2011 Monster, LLC
MONSTERS LIVE FOREVER®  SINIRLI GARANTI
Bu Garanti Neleri Kapsıyor? Bu garanti, yetkili bir Monster bayisinden işbu garanti beyanı ile birlikte satın almış olduğunuz yeni bir Monster ürününde mevcut olan ayıbı
veya ürünün çalışmaması hallerini kapsamaktadır.
Garanti Süresi Ne Kadardır? Monster ürününü elinizde bulundurduğunuz süre boyunca işbu garanti süresi devam edecektir. Garanti, söz konusu ürünü satmanız veya
başkaca bir şekilde devretmeniz halinde sona erecektir.
Monster Ne Yapacaktır? Monster hiçbir bedel talep etmeksizin, kusurlu veya çalışmayan ürünün yerine yenisini posta yoluyla size gönderecektir.
Bu Garanti Neleri Kapsamıyor? Ürünü kötü ve hatalı kullanım, ticari amaçlı kullanım, ateş, parlak ışık, güneş, sıvılar, kum veya diğer kirleticilere maruz bırakma, eritici
veya temizleyici maddelerle temas ettirmek, başkaca ses ekipmanlarının sebep olduğu bozukluklar veya mücbir sebep (örneğin sel) gibi hallerden doğan sorunları
kapsamamaktadır. Ayrıca, dolaylı ve arızi zararlar ve sökme veya kurulum masrafları işbu garanti kapsamında değildir. Bazı ülkelerde, arızi veya dolaylı zararların garanti
kapsamı dışında bırakılmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmemektedir, bu nedenle söz konusu sınırlandırma veya kapsam dışı bırakma size uygulanmayabilir.
Değiştirilen Yeni Ürünü Nasıl Alacaksınız? Ürününüzle ilgili bir sorun olması durumunda, bizi aşağıdaki numaralardan arayınız.
Ürünü ABD’de, Latin Amerika’da (Meksika 011-882-800-8989) ya da Asya Pasifik’te (Çin 400-820-89-73) Siz satın aldıysanız Monster, LLC’ye (455 Valley Drive, Brisbane, CA
94005) ulaşmak için 1 877 800-8989’u arayın. Siz Ürünü başka bir yerden aldıysanız, Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, İrlanda adresindeki Monster Technology
International Ltd ile irtibata geçin. Bize yazabilir ya da şu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz: Kanada 866-348-4171, İrlanda 353 65 68 69 354, Avusturya 0800296482,
Belçika 0800-79201, Çek Cumhuriyeti 800-142471, Danimarka 8088-2128, Finlandiya 800-112768, Fransa 0800-918201, Almanya 0800-1819388, Yunanistan 00800-353-
12008, İtalya 800-871-479, Hollanda 0800-0228919, Norveç 800-10906, Rusya 810-800-20051353, İspanya 900-982-909, İsveç 020-792650, İsviçre 0800834659, Birleşik
Krallık 0800-0569520.
Sizden bir talep formu doldurmanızı isteyebilir ve aşağıdaki ürün ve belgeleri Posta ücreti tarafınızca ödenmek suretiyle ve paketin veya zarfın üzerinde İade İzin
Numarası (RMA) ile birlikte göndermenizi talep edebiliriz
• Ayıplı ürün
• ürünün satın alındığına dair belge
• üründeki sorunu tanımlayan kısa bir yazı.
TÜRKÇE
11 12