47Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
Hakemisto
1 Turvaohjeet ja varoitukset .......................................................47
2 Kuvaus ....................................................................................49
3 Ennen painepesurin käytön aloittamista.................................50
4 Painepesurin käyttäminen ......................................................51
5 Käyttökohteet ja työskentelymenetelmät ................................55
6 Painepesurin käyttämisen jälkeen ..........................................56
7 Huolto .....................................................................................57
8 Ongelmanratkaisu ..................................................................59
9 Lisätietoja ...............................................................................60
10
Tekniset tiedot ........................................................................61
11 Yhdenmukaisuusilmoitus ........................................................61
1 Turvaohjeet ja varoitukset
Ennen painepe-
surin käynnistä-
mistä ensimmäis-
tä kertaa tämä
käyttöopas on
luettava huolellisesti. Säilytä
nämä ohjeet myöhempää käyt-
töä varten.
Tällä symbolilla
merkityt käyttö-
ohjeet on otettava
huomioon henkilö-
vahinkojen välttämiseksi.
Tämä symboli ku-
vaa turvaohjeita,
jotka on otettava
huomioon, jotta
laite ei vahingoitu
ja eikä sen suoritus-
kyky heikkene.
Tämä symboli
kuvaa vihjeitä
ja ohjeita, jotka
yksinkertaistavat työtä ja var-
mistavat turvallisen toiminnan.
Älä anna lasten tai henkilöiden,
Älä anna painepesurin käyttöön
koulutusta saamattomien tai
tähän käyttöohjeeseen perehty-
mättömien henkilöiden käyttää
pesuria.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
pienten lasten tai vammais-
ten käyttöön ilman valvontaa.
Lapsia on valvottava sen var-
mistamiseksi, että he eivät leiki
laitteen kanssa.
Tarkista ennen laitteen käyttä-
mistä, että siinä ei ole mitään
vikoja. Jos havaitset vikoja, älä
käynnistä laitetta vaan ota yhte-
ys Nilfi sk-ALTO-jälleenmyyjään.
Tarkista erityisesti
sähköjohdon eriste. Sen on
oltava ehjä, eikä siinä saa
olla halkeamia. Jos sähköjoh-
to on vaurioitunut, valtuutetun
Nilfi sk-ALTO-jälleenmyyjän
on vaihdettava se uuteen.
VAROITUS!
 Painepesurien avulla voi
aiheuttaa vahinkoa. Älä kos-
kaan suuntaa vesisuihkua
ihmisiin, lemmikkieläimiin,
sähkölaitteisiin, joissa on vir-
ta, tai painepesuriin itseensä.
Älä yritä puhdistaa itsesi tai
muiden henkilöiden yllä ole-
via vaatteita tai jalkineita.
Pitele suutinta tiukasti mo-
lemmin käsin. Suutin aiheut-
taa jopa 16,4:n N:n työntövoi-
man käytön aikana.
Pesurin käyttäjän ja lähellä
olevien ihmisten on suo-
jauduttava puhdistettavasta
kohteesta irtoavilta kappa-
leilta. Käytä suojalaseja ja
suojavaatteita laitteen käytön
aikana.
Tämä laite on suunniteltu
käytettäväksi Nilfi sk-ALTOn
suosittelemien puhdistusai-
neiden kanssa. Muut puhdis-
tusaineet tai kemikaalit voivat
vakavasti heikentää laitteen
turvallisuutta.
Käyttöohjeen symbolit