4848 Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
Käytä vain alkuperäisiä tai
Nilfi sk-ALTOn hyväksymiä
varaosia laitteen turvallisuu-
den varmistamiseksi.
Korkeapaineletkut,. -liitokset
ja -liittimet ovat keskeisiä lait-
teen turvallisuuden kannalta.
Käytä vain Nilfi sk-ALTOn
suosittelemia letkuja, liitoksia
ja liittimiä.
Älä käytä laitetta, jos sen
keskeiset osat, kuten turva-
laite, korkeapaineletku tai
suihkukahva tai sähköjohto
ovat vahingoittuneet.
Irrota pistoke pistorasiasta
puhdistamisen tai kunnossa-
pidon ajaksi, vaihdettaessa
osia tai otettaessa laitteessa
käyttöön toinen toiminto.
Käytä kuulonsuojaimia.
Älä käytä pesuria paikassa,
jossa on räjähdysvaara. Jos
mielessäsi on kysymyksiä,
käänny paikallisten viran-
omaisten puoleen.
Asbestia sisältäviä pintoja ei
saa puhdistaa korkeapaineel-
la.
Älä ruiskuta syttyviä nesteitä.
Jos laite jätetään ilman val-
vontaa, katkaise virta aina
pääkytkimestä.
Tätä painepesuria ei saa
käyttää alle 0 °C:n lämpöti-
lassa.
VAROITUS!
Huonolaatuiset jatkojohdot
voivat olla vaarallisia. Jos jatko-
johtoa käytetään, sen on sovel-
luttava ulkokäyttöön. Liitäntä on
pidettävä kuivana ja irti maasta.
On suositeltavaa käyttää joh-
tokelaa, joka pitää pistorasian
vähintään 60 mm:n korkeudella
maasta. Jatkojohto on aina ke-
lattava kokonaan auki, jotta se
ei kuumene.
Jatkojohtojen on oltava vesitii-
viitä on täytettävä jäljempänä
mainitut pinta-ala- ja pituusvaa-
timukset.
1,0 mm² máx. 12,5 m
1,5 mm² máx. 20 m
2,5 mm² máx. 30 m
Vain POSEIDON 2-17 X:
2,0 mm² máx. 12,5 m
2,5 mm² máx. 20 m
Jos virtajohto vahingoittuu,
se on vaaratilanteiden eh-
käisemiseksi aina vaihdet-
tava uuteen valtuutetussa
huoltokeskuksessa. Työn voi
tehdä myös koulutettu asen-
taja.
Verkkoliitäntä
Seuraavat seikat on otettava
huomioon yhdistettäessä paine-
pesuri sähköpistorasiaan:
Yhdistä laite vain maadoitet-
tuun pistorasiaan.
Sähköliitäntä on annettava
pätevän sähköasentajan
tehtäväksi. Sen on täytettävä
IEC 60364-1-määräykset.
On erittäin suositeltavaa
käyttää vikavirtasuojalaitetta.
Vesiliitäntä
Jos yhdistät laitteen kunnal-
liseen vesijohtoverkkoon, ota
huomioon paikalliset määräyk-
set.
Tätä laitetta ei ole
tarkoitettu yhdis-
tettäväksi vesiha-
naan.
Tämän korkeapainepesurin saa
yhdistää vain takaiskuventtiilillä
varustettuun vesijohtoverkos-
toon, mallia BA standardin EN
1717 mukaan. Letkun pituus
takaiskuventtiilin ja korkea-
painepesurin välillä on oltava
vähintään 10 metriä, jotta se
pystyy tasaamaan mahdolliset
painehuiput (min halkaisija ½
tuumaa).
Vedenotto (esimerkiksi sade-
vesiastiasta) tehdään ilman
takaiskuventtiiliä.
BA-venttiilin läpi virrannutta
vettä ei enää luokitella juoma-
vedeksi.
TÄRKEÄÄ! Käytä vain puh-
dasta vettä. Jos sisään mene-
vän veden sekaan voi joutua
hiekkaa, esimerkiksi kaivosta,
käytä ylimääräistä suodinta.
Turvalaitteet
Suihkusuuttimen lukituslaite
(7a) (lisätietoja on tämän käyt-
töoppaan lopussa):
Suihkusuuttimessa on lukko.
Haka estää suihkusuuttimen
toiminnan.
Lämpötunnistin:
Lämpötunnistin suojaa moot-
toria ylikuormittumiselta. Laite
käynnistyy muutaman minuutin
kuluttua lämpötilan jäähdyttyä
riittävästi.
Paineturvalaite
Sisäinen hydraulinen turvavent-
tiili suojaa järjestelmää ylipain-
eelta.