51Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
3.4 Pikaliitoksen
kiinnittäminen
1. Kiinnitä pikaliitos tiukasti ve-
siliitäntään (2).
Huomautus: Suotimen on aina
oltava paikoillaan estämäs-
sä hiekan, kivien tai muiden
epäpuhtauksien joutuminen
pesuriin, sillä ne vahingoittavat
pumpun venttiilejä.
Huomio: Jos suo-
dinta ei käytetä,
takuu ei ole voi-
massa.
3.5 Korkeapaineletkun kiin-
nittäminen suihkusuut-
timeen
Kiinnitä korkeapaineletku (4)
suihkusuuttimeen (7).
4 Painepesurin käyttäminen
4.1 Korkeapaineletkun yh-
distäminen
Mallit, joissa ei ole letkukelaa:
Liitä korkeapaineletku (4) kor-
keapaineisen vesiletkun liitän-
tään (3).
Käytä vain yhtä, korkeintaan 7
m pituista jatkoletkua.
Mallit, joissa on letkukela:
Kelaa korkeapaineletku ulos
kokonaan.