53Käännös alkuperäisestä Ohjeet
Poseidon 2
4.6 Laitteen käynnistäminen
sen ollessa yhdistettynä
vesisäiliöön (imutila)
Laite voi ottaa vettä esimerkiksi
sadevesisäiliöstä. Vedensyöt-
töletku ei saa olla liian pitkä
vaan enintään noin 5 metrin
mittainen.
Varmista, että vesisäiliö ei ole
laitetta matalammalla.
Käytä ulkoista suodatinta, jos
vedessä on epäpuhtauksia.
1. Varmista ennen vesiletkun
kiinnittämistä laitteeseen,
että letku on täynnä vettä.
Laita koko letku säiliöön tai
ämpäriin. Voit välttää veden
tuhlaamista sulkemalla ve-
densyöttöletkun sen ollessa
vedessä, yhdistämällä letkun
laitteeseen pikaliittimellä ja
avaamalla vedensyöttöletkun.
2. Irrota ruiskukahva, putki ja
suutin.
3. Käännä käynnistys-/pysäy-
tyskytkin asentoon I. Anna
veden valua, kunnes ilma
on poistunut vesiletkusta ja
pumpusta.
4. Kiinnitä ruiskukahva, putki ja
suutin takaisin paikoilleen.
4.5 Laitteen käynnistäminen
ja sammuttaminen
sen ollessa yhdistettynä
vedensyöttöön
Vesisuihku aiheuttaa työntövoi-
maa käytön aikana. Pitele suu-
tinta siksi tukevasti molemmin
käsin. TÄRKEÄÄ: Suuntaa
suutin kohti maata.
1. Laitteen tulee olla vaaka-
suorassa asennossa.
HUOMAUTUS: Älä aseta
laitetta korkeaan ruohikkoon!
2. Vapauta lukkoliipaisin.
3. Paina suihkusuuttimen lii-
paisinta ja anna veden valua
ulos, kunnes kaikki ilma on
poistunut letkuista ja pum-
pusta.
4. Käännä käynnistys-/pysäy-
tyskytkin (1) asentoon I”.
5. Aktivoi suihkusuuttimen lii-
paisin.
Säädä etäisyys ja sen myötä
paine puhdistettavan pinnan
mukaan.
Älä peitä laitetta käytön aikana
äläkä käytä sitä tilassa, jossa ei
ole riittävää ilmastointia!
Huomautus:Jos
laitetta ei käytetä
viiteen minuuttiin,
aseta virtakytkin asentoon “O
(1).
1.Käännä käynnistys-/pysäytys-
kytkin (1) asentoon O”.
2. Irrota virtapistoke pistorasias-
ta.
3. Sulje vesihana ja paina liipai-
sinta paineen poistamiseksi
laitteesta.
4. Lukitse suihkusuutin.
Kun vapautat suihkusuuttimen
liipaisimen, laite pysähtyy au-
tomaattisesti. Laite käynnistyy
uudelleen, kun aktivoit suihku-
suuttimen jälleen.
Enemmän painetta
Vähemmän painetta
4.7 Flexopower Plus
suuttimen
paineensäädin
Painetta voidaan säädellä Flexo
power Plus suuttimen paineen-
säätimen avulla.