Operation Manual

Om uw wasmachine op dezelfde hoogte als
de omringende kastjes te installeren, gaat u
te werk volgens afbeelding 4.
Watertoevoer
Monteer de bijgeleverde watertoevoerslang
aan de achterzijde van uw wasmachine
door de volgende stappen te volgen. Ge-
bruik een oude slang niet opnieuw. De wa-
tertoevoerslang kan niet worden verlengd.
Als hij te kort is, neem dan contact op met
de klantenservice.
1
2
Draai de waterkraan open. Controleer of er
geen lekken zijn.
Afvoer
Monteer het 180°-
stuk op de afvoers-
lang. Plaats alles in
een afvoerpunt (of in
een gootsteen) met
een hoogte tussen
de 70 en 100 cm.
Zorg ervoor dat het
stevig is bevestigd.
Er moet lucht in het
einde van de afvoerslang kunnen binnenko-
MINI 70 cm
MAXI 100 cm
men om het risico op sifoneffecten te voor-
komen.
De afvoerslang mag nooit worden uitgerekt.
Als hij te kort is, neem dan contact op met
een monteur.
Elektrische aansluiting
Deze wasmachine mag alleen worden aan-
gesloten op een eenfasige spanning van
230 V. Controleer de zekering: 13 A voor
230 V. Het apparaat mag niet worden aan-
gesloten met een verlengsnoer of een stek-
kerdoos met meerdere aansluitingen. Zorg
ervoor dat de stekker geaard is en dat deze
in overeenstemming is met de geldende
voorschriften.
Opstelling
Plaats de machine op een vlakke en harde
ondergrond in een geventileerde ruimte.
Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact
komt met de muur of met andere meubels.
Het nauwkeurig waterpas zetten van het ap-
paraat voorkomt trillingen, lawaai en voor-
komt dat het apparaat beweegt als het in
werking is.
MILIEU
Afdanken van het apparaat
Alle materialen met het symbool zijn
recycleerbaar Gooi ze weg bij een afval-
inzamelpunt (vraag informatie bij uw
plaatselijke kantoor) voor verzameling
en recycling. Als u de machine weg-
doet, dient u alle onderdelen te verwij-
deren die gevaarlijk kunnen zijn voor an-
deren snijd het netsnoer bij de onder-
kant van het apparaat door
Het symbool
op het product of op
de verpakking geeft aan dat dit product
niet mag worden behandeld als huis-
houdelijk afval In plaats daarvan moet
het naar een inzamelpunt worden ge-
bracht dat geschikt is voor het recyclen
van elektrische en elektronische appa-
ratuur. Door ervoor te zorgen dat dit pro-
duct op de juiste wijze wordt verwij-
derd, helpt u mogelijke negatieve gevol-
gen door een onjuiste afvalverwerking
van dit product voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen. Voor
gedetailleerde informatie over het ver-
werken van dit product dient u contact
op te nemen met het gemeentehuis in
uw woonplaats, de instantie die verant-
woordelijk is voor het afvoeren van huis-
houdelijk afval in uw gemeente of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
10