Operation Manual

Bescherming van het milieu
Om water en energie te besparen en
om het milieu te helpen beschermen, ra-
den wij u het volgende aan:
Gebruik het apparaat wanneer moge-
lijk met een volle trommel, en vermijd
halve beladingen.
•Gebruik de voorwas- en weekpro-
gramma's alleen voor zeer vuile stuk-
ken.
Gebruik de juiste hoeveelheid was-
middel voor de hardheid van het wa-
ter, de grootte van de belading en
hoe vuil het wasgoed is.
NL
NEDERLAND - GARANTIE/SERVICEAFDELING
Onze producten worden met de grootst mo-
gelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Deson-
danks kan het voorkomen dat er een defect
optreedt. Onze servicedienst zal dit op ver-
zoek herstellen, zowel binnen als buiten de
garantietermijn. De levensduur van het pro-
duct wordt daardoor niet negatief beïn-
vloed. Onderstaande garantievoorwaarden
zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG
en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voort-
vloeiende rechten blijven onverlet. Ook de
garantieverplichtingen van de verkoper naar
de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie vol-
gens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtne-
ming van de voorwaarden 2 tot en met
15 gebreken aan het product die zich
openbaren binnen 24 maanden vanaf
de datum van levering aan de eindge-
bruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de
garantie beperkt tot 12 maanden. Voor
tweedehands producten geldt even-
eens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het
product kosteloos wordt teruggebracht
in de toestand die het had voor het de-
fect optrad. Gebrekkige onderdelen
worden hersteld of vervangen. Koste-
loos vervangen onderdelen worden ons
eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld wor-
den om mogelijke verdere schade te
voorkomen. De garantieaanspraak ver-
valt indien het gebrek niet binnen twee
maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of le-
veringsdatum te worden overlegd. Bij
ontbreken daarvan dient ander overtui-
gend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op
schade aan kwetsbare onderdelen,
zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door onzorgvul-
dig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op
kleine afwijkingen van de gestelde kwa-
liteit die voor de waarde en deugdelijk-
heid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
chemische en elektrochemische in-
werking van water,
abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen,
voor het product oneigenlijke bedrijfs-
omstandigheden,
contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op ge-
breken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan,
niet-vakkundige installatie of montage,
verkeerd gebruik, gebrekkig onder-
houd, of het niet in acht nemen van de
gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer
het defect werd veroorzaakt door her-
stelling of ingrepen door derden die niet
bevoegd of niet deskundig zijn, of wan-
neer het product voorzien werd van toe-
behoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen wor-
den vervoerd dienen te worden overhan-
digd aan of gezonden naar onze servi-
cedienst. Herstelling ter plaatse kan
slechts worden gevraagd voor grote of
ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is inge-
bouwd, ondergebouwd, opgehangen
of geplaatst dat de benodigde tijd voor
het in- en uitbouwen samen meer dan
30 minuten bedraagt, worden de hier-
11