Operation Manual

door ontstane extra kosten aan de ge-
bruiker in rekening gebracht. Schade
die ontstaat door abnormale in- of uit-
bouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de her-
stelling van hetzelfde defect herhaalde-
lijk mislukt of de herstellingkosten dis-
proportioneel zijn wordt in overleg met
de gebruiker een gelijkwaardige vervan-
ging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om
een vergoeding te rekenen naar rato
van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen
verlenging van de garantietermijn noch
aanvang van een nieuwe garantieter-
mijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie
van 12 maanden, uitsluitend op hetzelf-
de gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bij-
zonder vergoeding van schade ont-
staan buiten het product, zijn uitgeslo-
ten voor zover een aansprakelijkheid
niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een
vergoeding de aankoopwaarde van het
product niet overtreffen, tenzij wettelijk
anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in
Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde
producten. Indien een product naar het bui-
tenland wordt gebracht dient de gebruiker
na te gaan of het product voldoet aan de
technische voorwaarden ( o.a. spanning, fre-
quentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende
land. Voor in het buitenland aangeschafte
producten dient de gebruiker zich te verge-
wissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
vallen niet onder de garantie, en kunnen
niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat
onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst: Electrolux Service,
Vennootsweg 1, 2404 CG ALPHEN AAN
DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de
afspraak tussen de Consumentenbond en
Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een mel-
ding van een storing zo mogelijk direct,
doch uiterlijk binnen één werkdag worden
medegedeeld op welke dag het bezoek van
de technicus zal plaatsvinden. De reparatie
zal als regel binnen zeven werkdagen na de
melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal
de technicus een onderzoek uitvoeren
naar de vermoedelijke oorzaak van de
gemelde storing. Aan de hand hiervan
zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, ge-
specificeerde begroting maken van de
totale reparatiekosten inclusief voorrij-
kosten en diagnose-kosten. Desge-
vraagd zal deze begroting door de tech-
nicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote be-
drag niet akkoord gaat, zal op verzoek
het te repareren toestel worden terugge-
bracht in de staat waarin het aan de tech-
nicus werd aangeboden. Nadat dit is ge-
schied, zullen alleen de kosten van voor-
rijden en arbeidsloon in rekening worden
gebracht op basis van de werkelijke be-
stede tijd, danwel van een vooraf vastge-
steld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de re-
paratie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelij-
kerwijs niet te voorziene omstandighe-
den niet tegen het begrote bedrag kan
worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorzie-
ne reparaties noodzakelijk zijn, zal over-
leg met de consument plaatsvinden en
een herziene kostenbegroting worden
gemaakt. In geval de consument daar-
mee alsnog niet akkoord gaat, geldt
eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tij-
dens het eerste bezoek worden uitgevoerd.
Indien om het toestel in werkende staat te
brengen een tweede bezoek noodzakelijk
is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag
door de betreffende service-organisatie
of door de technicus met de consument
de datum voor een tweede bezoek wor-
den afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel bin-
nen tien werkdagen na de melding
plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend be-
zoek zal geen voorrijtarief in rekening
12