Operation Manual

worden gebracht, tenzij de noodzaak
voor een herhalingsbezoek aan de con-
sument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespeci-
ficeerde rekening met vermelding van type
en serienummer van het apparaat, omschrij-
ving van de diagnose, toegepaste tarieven,
gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werk-
zaamheden. De betaling van de rekening
dient tegen afgifte van een reparatienota di-
rect contant of door middel van een gega-
randeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde repa-
ratie zal bij normaal huishoudelijk gebruik
een volledige garantie van minimaal 3 maan-
den worden gegeven. Deze garantie omvat
het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde
onderdelen geldt een garantietermijn van 12
maanden. Bij een beroep op garantie op de
reparatie dient de consument op verzoek
de gespecificeerde rekening van de voor-
gaande reparatie aan de technicus te over-
leggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van een-
zelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal
huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt bin-
nen de onder art. 6 bedoelde garantieter-
mijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat
bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie
niet verwacht kan worden, zal aan de con-
sument een nieuw exemplaar of soortgelijk
toestel van hetzelfde merk worden aangebo-
den tegen bijbetaling op basis van een per
product te bepalen jaarlijks afschrijvingsper-
centage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de techni-
cus weer ter beschikking van de consu-
ment, met uitzondering van de onder garan-
tie of tegen een gereduceerde prijs vervan-
gen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze
te worden uitgevoerd, dat een toestel daar-
na weer volledig voldoet aan de veiligheids-
voorschriften, die op grond van een van fa-
briekswege aangebracht veiligheidskeur-
merk gelden, danwel bij het ontbreken daar-
van, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit
houdt ondermeer in, dat reparaties moeten
worden uitgevoerd met originele en door de
fabrikant ook terzake van veiligheidskeur-
merken en -voorschriften gegarandeerde
onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Appara-
ten in Nederland
Adres service-afdeling, Nederland
AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onderde-
len)
tel. 0172-468 300
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksin-
formatie)
tel. 0172-468 172
Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens de lan-
ge levensduur van uw product op ons reke-
nen. Daarom nodigen wij u van harte uit uw
product kosteloos te registreren op onze in-
ternetsite www.mijnapparaten.nl. Wij kun-
nen u dan nog beter van dienst zijn met in-
formatie over producten,gebruiksaanwijzin-
gen, tips, innovaties, oplossingen voor on-
verhoopte storingen etc.
NL
Europese Garantie: Dit apparaat
wordt door Electrolux in elk van de achter in
deze handleiding genoemde landen gedu-
rende de in het bij het apparaat behorende
garantiebewijs genoemde periode of anders-
zins bij de wet gegarandeerd. Als u van een
van deze landen verhuist naar een ander
van de hieronder genoemde landen, ver-
huist de garantie op het apparaat met u
mee. De volgende beperkingen zijn hierop
van toepassing:
De garantie op het apparaat begint op de
datum van eerste aankoop van het appa-
raat. Deze datum dient te worden aange-
toond door overlegging van een geldig,
door de verkoper van het apparaat afge-
geven aankoopbewijs.
De garantie op het apparaat geldt voor de-
zelfde periode en in dezelfde mate voor ar-
beidsloon en onderdelen als van toepas-
sing in uw nieuwe land van vestiging op
13