Operation Manual

dit specifieke model of deze specifieke se-
rie apparaten.
De garantie op het apparaat is persoon-
lijk, geldt dus voor de oorspronkelijke ko-
per van het apparaat en kan niet worden
overgedragen op een andere gebruiker.
Het apparaat wordt geïnstalleerd en ge-
bruikt in overeenstemming met de door
Electrolux afgegeven instructies en wordt
alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen,
het apparaat wordt niet gebruikt voor
commerciële doeleinden.
Het apparaat wordt geïnstalleerd in over-
eenstemming met alle relevante voor-
schriften die in uw nieuwe land van vesti-
ging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garan-
tie tasten geen van de aan u bij de wet ver-
leende rechten aan.
14