Operation Manual

VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees deze punten zorgvuldig door voordat
u de wasmachine installeert en gebruikt. Be-
waar deze handleiding bij uw wasmachine.
Algemene veiligheid
Probeer dit apparaat niet te wijzigen. Dit
levert gevaar op voor uzelf.
Zorg ervoor dat munten, veiligheidsspel-
den, broches, schroefjes e.d. uit de kle-
ding zijn verwijderd voordat u een waspro-
gramma start. Als deze voorwerpen in
het wasgoed achterblijven, kunnen ze het
apparaat ernstig beschadigen.
Gebruik de aanbevolen hoeveelheid was-
middel.
Doe kleine stukken (sokken, riemen etc.)
bij elkaar in een kleine linnen tas of kus-
sensloop.
Trek de stekker uit het stopcontact en
sluit de kraan nadat u het apparaat heeft
gebruikt.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact
voordat u reinigings- of onderhoudswerk-
zaamheden uitvoert.
Was geen kleding met rafels, niet-afge-
werkt of versleten materiaal in de wasma-
chine.
Installatie
Pak het apparaat uit of vraag de bezorger
om het apparaat onmiddellijk na afleve-
ring uit te pakken. Controleer of de buiten-
kant van het apparaat op geen enkele ma-
nier beschadigd is. Meld alle transport-
schade aan uw leverancier.
Verwijder alle transportbouten en verpak-
king voordat u het apparaat installeert.
De aansluiting op de watertoevoer moet
worden uitgevoerd door een erkende
loodgieter.
Als het elektriciteitsnet in uw woning aan-
gepast moet worden om het apparaat op
de netvoeding aan te sluiten, roep dan de
hulp in van een erkende elektricien.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet onder
het apparaat komt vast te zitten na instal-
latie.
Als het apparaat op een vloer met vloer-
bedekking wordt geïnstalleerd, zorg er
dan voor dat het tapijt geen ventilatieka-
nalen aan de onderkant van het apparaat
afsluit.
Het apparaat moet worden voorzien van
een geaarde netstekker die voldoet aan
de voorschriften.
Lees de instructies in het hoofdstuk "Elek-
trische aansluiting" zorgvuldig voordat u
het apparaat op de netvoeding aansluit.
Vervanging van het netsnoer mag uitslui-
tend worden uitgevoerd door een erken-
de servicemonteur.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor eni-
ge schade die het gevolg is van een on-
juiste installatie.
Voorzorgen tegen vrieskou
Als uw apparaat wordt blootgesteld aan tem-
peraturen onder 0°C, moeten de volgende
voorzorgen worden genomen:
Draai de kraan dicht en koppel de toe-
voerslang los.
Leg het uiteinde van deze slang en de af-
voerslag in een teil op de grond.
Selecteer het programma Pompen en
laat dit tot het eind van het programma
draaien.
Ontkoppel het apparaat van het elektrici-
teitsnet door de programmakeuzeknop
op "Stop" te zetten.
.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Sluit de toevoerslang en de afvoerslang
opnieuw aan.
Op deze manier wordt het resterende water
in de slangen weggepompt, en wordt ijsvor-
ming voorkomen, dat uw apparaat zou be-
schadigen.
Controleer voordat u het apparaat weer in-
schakelt of het apparaat is geïnstalleerd in
een ruimte waarin de temperatuur niet on-
der het vriespunt kan dalen.
Gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik het appa-
raat niet voor commerciële of industriële
doeleinden, of voor enig ander doel.
Kijk naar de wasvoorschriften op de eti-
ketten in uw kleding voordat u de stuk-
ken wast.
Doe geen wasgoed in de wasmachine
met vlekken die verwijderd zijn met was-
benzine, alcohol, trichloorethyleen enz.
Als u dergelijke vlekkenverwijderaars hebt
gebruikt, wacht dan tot het product ver-
3