Operation Manual

dampt is voordat u de artikelen in de trom-
mel doet.
Maak alle zakken leeg en vouw alle artike-
len open.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinde-
ren) met beperkte lichamelijke of verstan-
delijke vermogens of een gebrek aan er-
varing en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid ver-
antwoordelijke persoon of tenzij ze van
een dergelijke persoon instructies hebben
ontvangen over het gebruik van het appa-
raat.
Houd kinderen uit de buurt om te voorko-
men dat ze met het apparaat spelen.
HOE VOER IK EEN WASPROGRAMMA UIT?
Eerste gebruik
Zorg ervoor dat de elektrische aan-
sluiting en de wateraansluiting vol-
doen aan de installatie-instructies.
Verwijder het piepschuim blok en alle
andere onderdelen uit de trommel.
Voer een eerste wasprogramma op
90°C uit, zonder wasgoed maar met
wasmiddel om de watertank te reini-
gen.
DAGELIJKS GEBRUIK
Wasgoed in de machine doen
Open het dek-
sel van de ma-
chine.
Open de trom-
mel door de ver-
grendelings-
knop A in te
drukken: de
twee sluitingen
worden auto-
matisch ontgrendeld.
Doe het wasgoed in de machine, sluit de
trommel en de klep van uw wasmachine.
Waarschuwing! Controleer of de
trommel goed gesloten is voordat u de
klep dichtdoet van de machine:
Als de twee sluitingen gesloten zijn,
staat vergrendelingsknop A omhoog.
Wasmiddel toevoegen
Giet de dosis waspoeder bij de was
en
voorwas
vakjes als u de optie “voorwas”
hebt gekozen. Giet wasverzachter in het vak-
je
indien nodig.
Het programma kiezen
Draai de programmakeuzeknop op het ge-
wenste programma. De drukknop 'Start/
Pauze' knippert groen.
Als u de programmakeuzeknop op een an-
der programma draait terwijl er een program-
ma bezig is, dan negeert het apparaat het
nieuwe programma. 'Err' knippert en de
A
drukknop 'Start/Pauze' knippert een paar
seconden in het rood.
De centrifugeersnelheid kiezen
Druk op de drukknop 'Centrifugeren' om de
centrifugesnelheid te wijzigen.
De maximum snelheden zijn:
voor Katoen : 1300 tpm, voor Synthetisch,
Wol, Handwas, Jeans, Sport intensief : 900
tpm, voor Fijne was, Gordijnen : 700 tpm.
Als u aan het einde van het programma
'Spoelstop' heeft geselecteerd
, dan
moet u een programma selecteren voor
'Centrifugeren' of 'Pompen' om de cyclus
af te ronden en het water weg te laten lopen.
Extra functies kiezen
U moet de verschillende extra functies selec-
teren nadat u het programma heeft geko-
zen en voordat u op de drukknop 'Start/Pau-
ze' drukt (zie de 'Programmatabel'). Druk
de gewenste toets(en) in; de bijbehorende
lamp(jes) gaan branden. Als u nogmaals op
de toets drukt gaat het lampje uit. Als een
van de opties niet verenigbaar is met het ge-
selecteerde programma, dan knippert 'Err'
op het display en knippert de druktoets
'Start/Pauze' in het rood.
“Voorwas” optie
Het apparaat voert een voorwas uit op
max. 30°C.
4