Operation Manual

“Extra kort” optie
De wastijd wordt verkort afhankelijk van het
geselecteerde programma.
“Extra spoelen” optie
De wasmachine voegt één of meer spoel-
gangen toe tijdens de wascyclus. Deze ex-
tra functie wordt aanbevolen voor mensen
met een gevoelige huid en in gebieden met
zacht water.
“Strijkvrij” optie
Door deze optie te kiezen wordt het was-
goed behoedzaam gewassen en gecentrifu-
geerd om het kreuken te voorkomen. Zo
wordt het strijken makkelijker.
“Eco” optie
Met deze optie kunt u een programma op la-
gere temperatuur kiezen dat net zo goed
werkt als een wasprogramma op hogere
temperatuur.
“Startuitstel”
Deze optie laat u toe om de start van uw
wasprogramma uit te stellen met 30, 60, 90
min., 2 uur tot 20 uur. De gekozen tijd ver-
schijnt gedurende enkele seconden op de
display.
U kunt de uitgestelde starttijd op elk mo-
ment wijzigen of annuleren voordat u op de
toets 'Start/Pauze' drukt door weer op de
toets 'Startuitstel' te drukken (0 betekent di-
rect starten)
Als u al op de knop 'Start/Pauze' heeft ge-
drukt en u wilt de uitgestelde start verande-
ren of annuleren, ga dan als volgt te werk:
Om de uitgestelde start te annuleren en
het programma onmiddellijk te starten
drukt u op 'Start/Pauze' en vervolgens
op 'Startuitstel'. Druk op 'Start/Pauze'
om het programma te starten.
Om de uitsteltijd van de timer te verande-
ren, moet u naar de positie 'Uit' gaan en
het programma opnieuw instellen.
De klep is vergrendeld tijdens de uitgestel-
de starttijd. Als u de klep wilt openen dan
moet u het apparaat eerst op pauze zetten
door op de knop 'Start/Pauze' te drukken.
Druk nadat de klep weer is gesloten op de
knop 'Start/Pauze'.
Start van het programma
Druk op de knop 'Start/Pauze' om het pro-
gramma te starten. Het bijbehorende lamp-
je wordt groen en het lampje 'Deurslot' gaat
branden.
Het is normaal dat de programmakeuzet-
oets stationair blijft gedurende het program-
ma. De resterende tijd verschijnt op het dis-
play. Als u een uitgestelde start hebt geko-
zen, zal de aftelling op de display verschijnen.
Een programma onderbreken
Wasgoed toevoegen gedurende de eer-
ste 10 minuten
Als 'Deurslot' brandt, kunt u wasgoed toe-
voegen door de volgende stappen uit te voe-
ren. Druk op de Start/Pauze toets het bijbe-
horende lampje gaat groen knipperen terwijl
het apparaat stopt. De klep kan pas 2 minu-
ten nadat de wasmachine tot stilstand is ge-
komen worden geopend. Druk nogmaals
op de knop 'Start/Pauze' om door te gaan
met het programma.
Het lopende programma wijzigen
Voordat u veranderingen maakt in het lopen-
de programma, moet u de wasmachine
stopzetten door op de knop 'Start/Pauze'
te drukken. Als de wijziging niet mogelijk is,
zal de melding "Err" op het display knippe-
ren en de toets 'Start/Pauze' zal een paar
seconden rood knipperen. Als u het pro-
gramma toch wilt veranderen, moet u het lo-
pende programma annuleren (zie onder).
Het programma annuleren
Als u het programma wilt annuleren, draait
u de programmakeuzeknop naar de stand
'Uit'.
Einde van het programma
De wasmachine stopt automatisch; de
knop 'Start/Pauze' gaat uit en '0' knippert
op het display. De klep kan pas 2 minuten
nadat de wasmachine tot stilstand is geko-
men worden geopend. Het lampje 'Deur-
slot' is uit. Draai de programmakeuzeknop
naar de positie 'Uit'. Haal het wasgoed uit
de machine. Trek de stekker uit het stopcon-
tact en draai de kraan dicht.
Stand-by : zodra het programma is geëin-
digd, wordt na enkele minuten het energie-
besparingssysteem ingeschakeld. De hel-
derheid van het display wordt verminderd.
Door op een willekeurige toets te drukken
5