operation manual

SV 11
Svenska
Fjärrkontroll
1. (Vänteläge): Slå TV:n eller växla till
nteläge.
2. Uppspelningsknappar: Styr uppspelningen
av mediefiler.
3. SOURCE: Titta på en ansluten enhet.
4. GUIDE: Visa programguide.
5. EXIT: mna menyer eller TV-funktioner.
6. (Hem): Ö ppna hemmenyn.
7. OK: Bekräfta en inmatning eller ett val.
8. SMART TV: Ö ppna Smart TV.
9. (Navigationsknappar): Navigera
i menyer och välj objekt.
10. LIST: Ö ppna listan över TV-kanaler.
11. FORMAT: Ä ndra bildformatet så att
det passar videokällan.
12. INFO: Visa information om aktuell
aktivitet.
13. OPTIONS: Ö ppna tillgängliga
alternativ och menyer för bild och ljud.
14. (Baksida): tillbaka till föregående
menysida eller stäng en TV-funktion.
15. CH +/-: Byt kanal.
16. +/- (Volym): Ställ in ljudvolymen.
17. (Tyst): Stäng av eller återställ ljudet.
18. Färgknappar:lj uppgifter eller
alternativ.
Knapparnas funktioner är inställda efter de
tjänster som tjänsteleverantören erbjuder.
19. SUBTITLE: Aktivera eller stäng av
textning.
20. 0-9 (Sifferknappar): Välj TV-kanal eller
skriv in text.
21. TEXT: Aktivera eller inaktivera text-TV.
EasyLink-kontroller
Om du ansluter TV:n till
HDMI-CEC-aktiverade enheter som
Blu-ray-spelare eller hemmabio kan du styra
dem samtidigt med en fjärrkontroll. Slå bara
EasyLink när du har anslutit enheten.
s mer om Easylink i Anslut din TV > Ställa
in EasyLink-enheter > Kontrollera enheter
(Sida 57).