operation manual

SV 13
Svenska
Automatisk avstängning
Du kan spara energi med TV:ns
energieffektiva inställningar som är aktiverade
som standard. Om användaren inte utför
gra åtgärder (som att trycka på en knapp
fjärrkontrollen eller ett reglage TV:n)
under fyra timmar övergår TV:n automatiskt
till standbyläge.
r avaktiverar du automatisk
avstängning
1. När du tittar på TV trycker du på Grön
knapp fjärrkontrollen.
2. Välj [Autoavstängning] och tryck sedan på
OK.
3. Välj [Av] och tryck sedan på OK.
Justera ljudvolymen
j eller sänk TV:ns ljudvolym
Tryck på +/- fjärrkontrollen.
Tryck på +/- TV:n.
Stäng av eller återställ ljudvolymen i TV:n
Tryck på fjärrkontrollen för att
stänga av ljudet.
Tryck på igen för att återställa
ljudvolymen.
Justera ljudvolymen för hörlurar
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] > [Ljud]
> [Ljudstyrka hörlur] och tryck sedan på
OK.
3. Välj en nivå.
Byta TV-kanal
Tryck på CH +/- fjärrkontrollen eller
TV:n.
Tryck på Sifferknappar fjärrkontrollen
r att ange ett kanalnummer.
Hantera favoritkanaler
Du kan visa alla kanaler eller endast en lista
över dina favoritkanaler.
Skapa en lista över dina favoritkanaler
1. Tryck på LIST.
Kanallistan visas.
2. Välj den kanal du vill markera som favorit
och tryck sedan på OPTIONS.
3. Välj [Lägg till/ta bort favoriter] och tryck
sedan på OK.
Den valda kanalen markeras med en asterisk.
Om du vill ta bort en kanal från listan över
favoriter väljer du [Lägg till/ta bort favoriter]
och trycker sedan på OK.
Visa din lista med favoritkanaler
1. Tryck på LIST och tryck sedan på
OPTIONS.
2. Välj [Lista] > [Favoriter] om du vill visa
kanalerna i favoritlistan.
3. Bekräfta genom att trycka på OK.