operation manual

SV 14
Hantera kanallistor
r kanalerna är installerade kan du göra
ljande:
Filtrera kanaler.
xla mellan antenn- och kabelkanaler.
Ä ndra namn på kanaler.
Ä ndra ordning för kanalerna.
sa en kanal.
Lyssna på digital radio.
Filtrera kanaler.
1. När du tittar på TV trycker du . LIST
2. Tryck på OPTIONS och välj sedan
[Filter].
3. Välj ett alternativ och tryck sedan på OK.
[Digital + Analog]: Visa alla kanalerna i
kanallistan.
[Digitala TV-kanaler]: Visa endast
digitala kanaler.
[Analoga kanaler]: Visa endast analoga
kanaler.
[Fri/kodat]: Visa alla kanalerna i
kanallistan.
[Kodade kanaler]: Visa endast kodade
kanaler.
[Kostnadsfria kanaler]: Visa endast
kostnadsfria kanaler.
Obs! Filtreringsalternativen kan variera
beroende på kanalutgivare.
xla mellan antenn- och kabelkanaler
r du tittar på TV kan du växla mellan
antenn- och kabelkanaler.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar] >
[Kanalinstallation] > [Antennanslutning].
3. Välj [Antenn (DVB-T)]r att titta på
antennkanaler eller [Kabel (DVB-C)]r att
titta på kabelkanaler och tryck sedan påOK.
Ä ndra namn på kanaler
r du väljer en kanal visas kanalens namn.
Det här namnet kan ändras.
1. Tryck på LIST medan du tittar på TV.
Kanallistan visas.
2. Markera den kanal du vill byta namn på
och välj sedan OPTIONS.
3. Välj [Döp om] och tryck sedan på OK.
Skärmens tangentbord visas.
4. Tryck på Navigationsknapparr att välja
varje bokstav och tryck sedan på OK.
5. När du är klar väljer du [Klar] och trycker
sedan på OKr att bekräfta.
Ä ndra ordning för kanalerna
r kanalerna är installerade kan du
organisera om kanallistan.
1. Tryck på LIST medan du tittar på TV.
Kanallistan visas.
2. Tryck på OPTIONS.
3. Välj ndra ordning] och tryck sedan på
OK.
4. Välj den kanal som du vill organisera om
och tryck sedan på OK.
5. Tryck på Navigationsknapparr att flytta
den markerade kanalen till en annan plats
och tryck sedan på OK.
6. När du är klar trycker du på
OPTIONS.
7. Välj [Avbryt ombeställning] och tryck
sedan på OK.
sa en kanal
Genom att låsa kanaler kan du förhindra
otillåten åtkomst.
1. Tryck på LIST medan du tittar på TV.
Kanallistan visas.
2. Markera den kanal du vill låsa och tryck
sedan på OPTIONS.
3. Välj [Lås kanal] och tryck sedan OK.
4. Ange PIN-koden om du uppmanas till det.
Kanalen markeras med en låssymbol i
kanallistan.
Tips:r att titta på en låst kanal anger du
PIN-koden när du uppmanas till det.
Lyssna på digital radio
Om det finns digitala radiokanaler tillgängliga
kan du lyssna på dem. De installeras
automatiskt när du installerar TV-kanalerna.
1. Tryck på LIST medan du tittar på TV.
Kanallistan visas.
2. Tryck på OPTIONS.
3. Välj [Filter] > [Radio] och tryck sedan på
OK.
4. Välj en radiokanal och tryck sedan på OK.