operation manual

SV 19
Svenska
Obs!
r att visa information om en video (till
exempel visningsläge, längd, titel eller datum)
ljer du videon och trycker sedan på
INFO.
r att dölja informationen trycker du på
INFO igen.
Lyssna på musik
1. Välj den översta raden.
2. Välj ett spår och tryck på OK.
3. Valfritt: För att spela upp alla spår i en
mapp väljer du först ett spår och sedan
[Spela upp alla].
r att gå vidare till nästa eller
regående spår trycker du på CH+
eller CH- -.
Om du vill göra en paus i
uppspelningen trycker du på OK.
Tryck på OK igen för att återgå till
uppspelning.
r att spola framåt eller bakåt 10
sekunder trycker du på eller .
Om du vill söka framåt eller bakåt
trycker du på eller . Tryck flera
nger för att växla mellan olika
hastigheter.
Stoppa musiken genom att trycka på .
Musikalternativ
r du spelar upp musik kan du trycka på
OPTIONS och sedan OKr att välja
got av följande alternativ:
[Repetera]: Välj [Repetera] om du vill
upprepa ett spår eller ett album eller
lj [Spela upp en gång] om du vill spela
upp ett spår bara en gång.
[Mediaserver]: När du spelar upp
innehåll från en medieserver kan du
lja en annan medieserver.
[Slumpvis på] / [Slumpvis av]: Aktivera
eller avaktivera slumpvis uppspelning av
spår.
Obs!
r att visa information om ett spår (till
exempel titel, artist eller längd) väljer du
spåret och trycker på INFO.
r att dölja informationen trycker du på
INFO igen.
Visa bilder
1. Välj den översta raden.
2. Välj en indexbild och tryck sedan påOK.
Starta ett bildspel
Om det finns flera bilder i en mapp väljer du
en bild och trycker sedan på [Bildspel].
r att gå vidare till nästa eller
regående bild trycker du på CH+
eller CH -.
r att stoppa bildspelet eller stänga
bilden trycker du på LIST eller .
Alternativ för bildspel
r du spelar upp ett bildspel kan du trycka
OPTIONS och sedan OKr att välja
got av följande alternativ:
[Slumpvis av] / [Slumpvis på]: Aktivera
eller avaktivera slumpmässig visning av
bilder i bildspelet.
[Repetera]: Välj [Repetera]r att titta
ett bildspel flera gånger eller [Spela
upp en gång] r att titta det en
ng.
[Bildspelstid]: Välja visningstiden för
varje bild i bildspelet.
[Bildspelsövergångar]: Välja övergången
från en bild till nästa.
[Mediaserver]: När du spelar upp
innehåll från en medieserver kan du
lja en annan medieserver.