operation manual

SV 24
3 Fler funktioner i
din TV
Pausa TV
Vad du kan göra
r du tittar på en digital kanal kan du
pausa ett program för att svara i telefon eller
ta en paus. Programmet sparas på en
USB-enhet som är ansluten till TV:n. Du kan
fortsätta titta på programmet när du vill.
Obs!
Du kan pausa ett program i högst 90
minuter.
Vad du behöver
Konfigurera TV:n att ta emot digitala
kanaler. Se Ä ndra dina TV-inställningar
> Kanaler > Automatisk installation
(Sida 37).
Anslut en USB 2.0-kompatibel hårddisk
med minst 4 GB och en lägsta
överföringshastighet på 30 Mbit per
sekund. Använd en hårddisk med 32
GB diskutrymme för bästa prestanda.
Installera USB-hårddisk
Om du vill kunna pausa TV:n måste du
ansluta en USB-hårddisk till TV:n och
formatera den.
Formatera USB-hårddisken till
NTFS-filsystem eller FAT32-filsystem med en
dator om TV:n inte känner igen den och
rsök igen.
Varning!
TP Vision tar inget ansvar för om din
USB-hårddisk stöds eller inte och inte
heller för eventuell skada eller förlust av
lagrade data på enheten.
Formateringen tar bort alla data från
den anslutna USB-hårddisken.
USB-hårddisken har formaterats
specifikt för den här TV:n. Behåll den
permanent ansluten till TV:n. Du har
inte tillgång till innehållet på
USB-hårddisken från någon annan TV
eller dator.
Ö verbelasta inte USB-porten. Om du
ansluter en USB-hårddisk som förbrukar
mer än 500 mA ser du till att den är
ansluten till en egen, extern strömkälla.
Obs!
Se till att TV:n och USB-enheten är
avstängda.
Under tiden som du formaterar
USB-hårddisken får du inte ansluta
andra USB-enheter till TV:n.
1. Anslut USB-hårddisken direkt till TV:n.
Om du planerar att ansluta andra
USB-enheter till datorn i framtiden så
ansluter du USB-hårddisken via en
USB-hubb.
Kontrollera att USB-hubben är ansluten till
USB 1-porten på TV:n.
2. Slå TV:n och USB-hårddisken om den
har en extern strömkälla.
3. Byt till en digital-TV-kanal.
4. Tryck på r att påbörja formateringen
av USB-hårddisken.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att
slutföra formateringsprocessen.
Varning! Formateringsprocessen kan ta lite
tid. Stäng inte av TV:n och koppla inte från
USB-hårddisken innan den här processen har
slutförts.