operation manual

SV 26
USB-hårddisken har formaterats
specifikt för den här TV:n. Behåll den
permanent ansluten till TV:n. Du har
inte tillgång till innehållet på
USB-hårddisken från någon annan TV
eller dator.
Ö verbelasta inte USB-porten. Om du
ansluter en USB-hårddisk som förbrukar
mer än 500 mA ser du till att den är
ansluten till en egen, extern strömkälla.
Obs!
Se till att TV:n och USB-enheten är
avstängda.
Under tiden som du formaterar
USB-hårddisken får du inte ansluta
andra USB-enheter till TV:n.
1. Anslut USB-hårddisken direkt till TV:n.
Om du planerar att ansluta andra
USB-enheter till datorn i framtiden så
ansluter du USB-hårddisken via en
USB-hubb.
2. Slå TV:n och USB-hårddisken om den
har en extern strömkälla.
3. Byt till en digital-TV-kanal.
4. Tryck på r att påbörja formateringen
av USB-hårddisken.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att
slutföra formateringsprocessen.
Varning! Formateringsprocessen kan ta lite
tid. Stäng inte av TV:n och koppla inte från
USB-hårddisken innan den här processen har
slutförts.
Starta en inspelning
Ett-trycksinspelning
Genom att trycka på en knapp kan du spela
in programmet som du tittar på.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
Inspelningen börjar direkt. Ett pop-up-fönster
syns som visar slutttiden för programmet.
2. Valfritt: Använd Navigationsknappar för
att ange inspelningens sluttid.
3. Välj [Bekräfta] och tryck sedan OK.
4. Avsluta inspelningen genom att trycka på
.
Obs!
Du kan inte byta TV-kanal eller pausa
en TV-sändning när du spelar in ett
program.
Om ingen information finns tillgänglig
r TV-guiden ställs en standardtid på
30 minuter in för inspelning. Tiden kan
ändras om det behövs.
Schemalägga inspelningar
Visa programinformation
Beroende på programmets status kan du
rja titta på det eller schemalägga inspelning
av programmet.
1. Tryck på .
2. Välj [TV-guide].
3. Välj kanal och program och tryck sedan på
OK.
Programinformationen visas.
Obs! Om du programmerar in inspelningar
medan du är borta måste du komma ihåg att
mna TV:n i vänteläge och låta
USB-hårddisken vara på.