operation manual

SV 27
Svenska
Schemalägg inspelning av ett TV-program
Du kan schemalägga inspelning av ett
kommande program som visas idag eller upp
till åtta dagar senare. Du kan också
programmera en tidsbestämd inspelning som
inte är kopplad till ett speciellt program om
ingen information för programguiden finns
tillgänglig.
1. Tryck på och välj sedan [TV-guide].
2. Välj vilken kanal och vilket program du vill
spela in.
3. Valfritt: För att spela in ett program som
kommer att sändas en annan dag trycker du
OPTIONS, väljer ndra dag], och
ljer sedan en annan dag.
4. Välj [Spela in].
Ett dialogfönster visas.
5. Välj och ändra inspelningsdetaljerna med
Sifferknappar och Navigationsknappar.
6. Välj [Bekräfta] och tryck sedan OK.
Ä ndra en programmerad inspelning
1. Tryck på .
2. Välj [Inspelningar] och tryck sedan på OK.
En lista med programmerade inspelningar
visas.
3. Välj inspelning och tryck sedan på ndra
tiden].
4. Ä ndra inspelningstiden enligt behov och
lj [Bekräfta].
Avbryta en schemalagd inspelning
1. Tryck på .
2. Välj [Inspelningar] och tryck sedan på OK.
En lista med inspelningar visas.
3. Välj inspelning och tryck sedan på [Ta
bort].
Den programmerade inspelningen är inställd.
Titta på inspelade program
1. Tryck på .
2. Välj [Inspelningar] och tryck sedan på OK.
En lista med inspelningar visas.
3. Välj en inspelning i listan och tryck sedan
OK.
Uppspelningen startar.
Sortera inspelade program
1. Tryck på .
2. Välj [Inspelningar] och tryck sedan på OK.
En lista med inspelningar visas.
3. Tryck på OPTIONS.
4. Välj alternativ för att sortera efter namn,
datum, utgångsdatum eller typ och tryck
sedan på OK.
Obs!
Om en kanalutgivare begränsar det
antal dagar en inspelning kan visas efter
utsändningen visas även antalet dagar
innan programtiden löper ut i listan.
Om en inspelning har löpt ut eller om
en utgivare begränsar
återuppspelningen kan inspelningen inte
spelas upp.
Om en schemalagd inspelning hindras
från TV-stationen eller om inspelningen
inte fortlöper som schemalagt markeras
den med [Misslyckades.] i
inspelningslistan.
Ta bort inspelningar
Sidan [Inspelningar] visar alla inspelade
program och utrymmet som finns kvar på
USB-hårddisken. Du kan ta bort inspelningar
r att frigöra diskutrymme.
1. Tryck på .
2. Välj [TV-guide] > [Inspelningar] och tryck
sedan på OK.
En lista med inspelningarr visas.
3. Välj inspelning och tryck sedan på [Ta
bort].