operation manual

SV 3
Svenska
1 Viktigt
kerhet
rsiktighetsåtrder
s igenom och se till att du förstår alla
instruktioner innan du använder din TV.
Garantin gäller inte om skador som beror på
att instruktionerna inte har följts uppstår.
Risk för elektriska stötar eller brand!
Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten.
Placera aldrig behållare med vätska, t.ex.
vaser, i närheten av TV:n. Om vätska
spills på TV:n ska du omedelbart koppla
bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips
kundtjänst för att kontrollera TV:n innan
användning.
Placera aldrig TV:n i närheten av öppen
eld eller andra värmekällor, inklusive
direkt solljus. För att förhindra brand
r ljus och andra öppna lågor inte vid
got tillfälle placeras nära TV:n,
fjärrkontrollen och batterierna.
r aldrig in föremål i ventilationshål
eller andra öppningar på TV:n.
Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller
batterierna för regn, vatten eller hög
rme.
Undvik påfrestningar på
stickkontakterna. Kontrollera att
stickkontakten är helt införd i
strömuttaget. Lösa stickkontakter kan
orsaka gnistbildning eller brand.
Kontrollera att nätsladden inte är
belastad när du vrider på TV:n.
frestningar påtsladden kan göra att
anslutningar lossnar, vilket kan orsaka
ljusbågar eller eldsvåda.
r att koppla bort TV:n från
tströmmen måste du dra ur
tkontakten. När du drar ur
tkontakten ska du alltid fatta tag om
kontakten och inte sladden. Se till att
alltid ha full tillgång till nätkontakten,
tsladden och strömuttaget.
Risk för skada på TV:n!
Det krävs två personer för att lyfta och
ra en TV som väger över 25 kg.
Om TV:n placeras på stativ ska endast
medlevererat stativ användas. Sätt fast
stativet ordentligt i TV:n. Ställ TV:n på
en plan och jämn yta som bär upp
TV:ns och stativets vikt.
Om TV:n monteras pågg ska endast
ggstativ användas som klarar TV:ns
vikt. Säkra väggstativet på en vägg som
kan stödja den samlade vikten av TV:n
och väggstativet. TP Vision Netherlands
B.V. tar inte ansvar för olyckor eller
skador som inträffar till följd av felaktig
ggmontering.
Om du behöver förvara TV:n, monterar
du isär stativet från TV:n. Lägg aldrig
TV:n med baksidan nedåt om stativet är
monterat.
Innan du ansluter TV:n till nätuttaget
ste du kontrollera att
spänningseffekten motsvarar det värde
som anges på TV:ns baksida. Sätt aldrig i
TV:ns kontakt i nätuttaget om
spänningen inte stämmer.
Delar av den här produkten kan vara
tillverkade av glas. Hantera den varsamt
r att undvika personskador och
skador på produkten.