operation manual

SV 32
rja spela
1. Tryck på SOURCE.
2. Välj spelkonsol och tryck sedan på OK.
3. Sätt in en skiva i spelkonsolen om detta
krävs och lj sedan spel.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att
rja spela.
Inställningar för spel
Bildinställningar för spel
Du kan anpassa TV-skärmen för spel så att
du slipper bildfördröjningar.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] > [Bild]
och tryck sedan på OK.
3. Välj [Spel eller dator] > [Spel].
rinställningar för ljud i spel
Du kan anpassa ljudeffekterna för spel.
1. Tryck på OPTIONS.
2. Välj [Bild och ljud] > [Ljudtyp] > [Spel]
och tryck sedan på OK.
TV:n är redo för spel.
Obs!r du har spelat klart växlar du
tillbaka till den vanliga ljudinställningen.
Visa text-TV
lja en sida
Du kan visa text-TV när du tittar på kanaler
som även sänder text-TV.
1. Välj en kanal som sänder text-TV och
tryck på TEXT.
2. Välj en sida på något av följande sätt:
Ange sidnumret med Sifferknappar.
Tryck på CH + / CH - om du vill visa
sta eller föregående sida.
Tryck på rgknapparr att välja ett
rgkodat alternativ.
Text-TV-alternativ
1. När du tittar på text-TV trycker du på
OPTIONS.
2. Välj ett alternativ:
[Frys sidan] / [Avsluta frysning av sida]:
Frys eller häv frysningen av den aktuella
sidan.
[Dubbla bilder] / [Fullskärm]: Aktivera
eller avaktivera text-TV med dubbla
bilder. Med dubbla bilder visas både
aktuell kanal och text-TV på varsin halva
av TV-skärmen.
[T.O.P.-överblick]: Med hjälp av
TOP-text-TV(Table Of Pages) kan du
hoppa från ett ämne till ett annat utan
att skriva in sidnummer.
[Förstora] / [Normal vy]: Zooma in på
sidan. Tryck på Navigationsknapparr
att flytta runt den förstorade skärmen.
[Visa]: Dölj eller visa dold information
en sida, t.ex. lösningen på en gåta
eller svaret på en fråga.
[Växla delsidor]: Om det finns
undersidor visas var och en automatiskt.
[Språk]: Växla till en annan språkgrupp
r att visa olika teckenuppsättningar
korrekt.
[Text-TV 2.5]: Visa text-TV med fler
rger och bättre grafik än i vanlig
text-TV. Om text-tv 2.5 sänds via en
kanal aktiveras den som standard.