operation manual

SV 33
Svenska
Text-TV-språk
r de digitala TV-kanaler som sänder
text-TV på flera språk kan du välja önskat
primärt och sekundärt språk.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
3. Välj [Språk] > [Primär text-TV] eller
[Sekundär text-TV].
4. Välj språk och tryck sedan på OK.
Delsidor
Om text-TV-sidan innehåller flera delsidor
kan du visa delsidorna i följd. Dessa delsidor
visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.
Tryck på eller r att välja delsida.
kning
Du kan söka efter ett ord eller en siffra som
finns på den aktuella text-TV-sidan.
1. När du tittar på text-TV trycker du på OK
r att markera det första ordet eller den
rsta siffran.
2. Tryck på Navigationsknapparr att
hoppa till det ord eller siffra du söker.
3. Pårja sökningen genom att trycka på
OK.
4. Avsluta sökningen genom att trycka på
tills inga ord eller siffror är markerade.
Digital text-TV
Om en digital-TV-kanal erbjuder reserverad
digital text eller interaktiva tjänster kan du
visa digital text-TV. Kanaler som exempelvis
BBC1, kan ha digital text-TV med fler
interaktiva funktioner.
Obs! Digitala texttjänster blockeras när
textremsor sänds och är aktiverade. Se
Ä ndra dina TV-inställningar> Inställningar
r språk > Textning av digitala kanaler
(Sida 41).
r du använder digital text-TV:
Tryck på Navigationsknappar för att
lja eller markera objekt.
Tryck på rgknapparr att välja ett
alternativ och tryck sedan på OKr att
bekräfta eller aktivera.
Ställ in lås och timer
Klocka
Du kan visa en klocka på TV:n. Klockan visar
den tid som sänds ut av TV-leverantören.
Visa TV:ns klocka
1. När du tittar på TV trycker du
OPTIONS.
2. Välj [Klocka] och tryck sedan på OK.
Klockan visas i det övre högra hörnet på
TV-skärmen.
Ä ndra klockans läge
Du kan ändra klockans läge till automatiskt
eller manuellt. Standardläget är automatiskt
ge, vilket innebär att klockan automatiskt
synkroniseras till Coordinated Universal
Time (UTC). Om din TV inte kan ta emot
UTC-sändningar ändrar du klockans läge till
[Manuellt].
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar].
3. Välj [Klocka] > [Auto-klocka läge].
4. Välj [Automatisk], [Manuellt] eller
[Landberoende] och tryck sedan på OK.
Ä ndra tidszonen
I länder med automatisk tidsöverföring kan
du ändra tidszonen om [Auto-klocka läge]
> [Automatisk] eller [Landberoende] är
markerat.
1. Gå till [Klocka]-menyn och välj [Tidszon].
2. Välj tidszon och tryck sedan på OK.
Ställ in sommartid
I länder med tidsöveföring kan du aktivera
eller avaktivera sommartid om [Auto-klocka
ge] > [Automatisk] eller [Landberoende]
ljs.
1. Gå till [Klocka]-menyn och välj
[Sommartid].
2. Välj [Normaltid] eller [Sommartid] och
tryck på OK.