operation manual

SV 34
Ställa in klockan manuellt
Du kan ställa in datum och tid manuellt.
Innan du börjar ställer du klockan i läget
[Manuellt].
1. På menyn [Klocka]ljer du [Datum]
eller [Tid] och trycker sedan på OK.
2. Ställ in tid och datum med
Navigationsknappar.
3. Välj [Klar] och tryck sedan på OK.
Insomningstimer
Du kan växla TV:n till vänteläge efter en
angiven tid. Under nedräkningen till den
angivna tiden kan du välja att stänga av TV:n
tidigare eller återställa insomningstimern.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] >
[Insomningstimer].
3. Välj tid för insomningstimern.
Insomningstimern kan ställas in med tider
upp till 180 minuter. Om du vill stänga av
insomningstimern ställer du in den på noll
minuter.
4. Tryck på OK om du vill aktivera
insomningstimern. Efter den angivna tiden
xlas TV:n till vänteläge.
Barnlås
r att skydda barn från olämpliga
TV-program kan du låsa TV:n eller blockera
program med åldersgräns.
Ställa in och ändra låskoden
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar] > [Låsfunktion].
3. Välj [Ställa in kod] eller ndra kod].
4. Ange koden med Sifferknappar.
Tips: Om du öppnar kanalerna från
kanallistan uppmanas du att ange din låskod.
Om du glömmer koden trycker du in
administrationskoden 8888.
s eller lås upp kanaler
1. På barnlåsmenyn väljer du [Kanallås].
2. Ange barnlåskoden med Sifferknappar.
3. Välj vilka kanaler som ska låsas eller låsas
upp. Starta om TV:n för att aktivera låset.
Obs!
Om du öppnar kanalerna från kanalrutan
uppmanas du att ange din låskod.
ldralås
Du kan ställa in TV:n så att endast program
med lägre åldersgräns än dina barns ålder
visas. Denna begränsning gäller endast för
digitala kanaler från kanalutgivare som
klassificerar sina program efter ålder.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
3. Välj [Låsfunktion] > [Földraklass.].
Du uppmanas mata in barnlåskoden.
4. Ange låskoden med Sifferknappar.
5. Välj en åldersgräns och tryck sedan på
OK.
Alla program över den valda åldersgränsen
blockeras.
Du hittar mer information om barnlåskoder i
Fler funktioner i din TV > Ställ in lås och
timer > Barnlås (Sida 34).