operation manual

SV 36
Fler ljudinställningar
Du kan ändra inställningarna under
ljudmenyn.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] > [Ljud]
och tryck sedan på OK.
3. Välj en inställning som du vill ändra och
tryck på OK.
[Ljudtyp]: Ö ppna förinställda
ljudinställningar.
terställ stil]: Å terställ den senast
valda förinställda ljudinställningen.
[Bas]: Justera högtalarnas och
rlurarnas bas.
[Diskant]: Justera högtalarnas och
rlurarnas diskant.
[Surroundläge]: Välj surroundljudläge
r att förstärka ljudupplevelsen.
[Automatisk Incredible Surround-3D]:
lj surroundljudläge för att förstärka
ljudupplevelsen i 3D-läge. Gäller vissa
modeller.
[Ljudstyrka hörlur]: Justera ljudstyrkan
r hörlur.
[Avancerat]: Ö ppna avancerade
inställningar för att förstärka
ljudupplevelsen.
- [Automatisk ljudnivåutjämning]:
Minska risken för plötslig
volymföndring, till exempel när du
byter kanal.
- [TV-högtalare]: Välj högtalare för att
skicka ljud från din TV. Se Anslut din
TV > Ställa in EasyLink-enheter >lj
gtalarljud (Sida 57).
- [Clear Sound]: Förbättra
ljudkvaliteten.
- [Ljudutgångsformat]: Välj typ av ljud
som sänds ut via den digitala
utgångsanslutningen. Välj mellan
[Multichannel] och [Stereo].
- [Ljud ut-nivå]: Ställ in nivån på
uteffekten för stereoljud. Välj [Mindre]
r att ställa in förlust av intensitet eller
signalstyrka. Välj [Mer]r att undvika
rlust av intensitet eller signalstyrka.
- [HDMI 1 - ARC]: Aktivera
ljudutgången från den ARC-kompatibla
enheten som är ansluten till HDMI
1-utgången.
- [Ljud ut-fördröjning]: Synkronisera
bilden på TV:n automatiskt efter ljudet
från ett anslutet hemmabiosystem. Den
r inställningen behöver inte användas
r du ska ansluta din TV till Philips
hemmabiosystem.
- [Ljud ut - offset]: Justera
inställningarna för fördröjning av ljudet.
Tillgänglig om [Ljud ut-fördröjning] är
markerat.
Ljudformat
Digitala kanaler
Om en digital-TV-kanal sänder ut ljud i flera
format kan du välja ett ljudformat.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar] > [Språk] >
nskat ljudformat].
3. Välj ett alternativ och tryck sedan på OK.
[Standard]: Ta emot standardljudformat
(MPEG).
[Avancerat]: Ta emot avancerade
ljudformat, om de finns tillgängliga
(AAC, Dolby Digital eller Dolby Digital
Plus).
Analoga kanaler
Om en analog TV-kanal sänder ut stereoljud
i flera format kan du välja ett ljudformat.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar] >
[Mono/Stereo].
3. Välj en inställning och tryck sedan på OK.
Å terställa bild och ljud
Du kan återställa standardinställningarna för
bild och ljud. Kanalinställningarna föndras
inte.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [Fabriksinst.] och
tryck sedan på OK.
3. Välj terställ] och tryck sedan på OK.
Alla TV:ns inställningar (utom
kanalinställningarna) återställs till
standardinställningarna från fabriken.