operation manual

SV 4
Risk för att barn skadas!
lj dessa försiktighetsmått för att förhindra
att TV:n ramlar omkull och skadar barn:
Placera aldrig TV:n på en yta som är
ckt av tyg eller annat material som kan
dras undan.
Se till att ingen del av TV:n sticker ut
över placeringsytans kant.
Placera aldrig TV:n påga möbler,
som t.ex. en bokhylla, utan att säkra
de möbeln och TV:n i väggen eller
vid annat lämpligt stöd.
rklara för barn att det är farligt att
klättra på möbler för att upp till
TV:n.
Varning! Barn kan svälja batterierna!
Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla
ett myntformat batteri som kan sväljas
av misstag. Förvara alltid batteriet utom
ckhåll för barn!
Risk för överhettning!
Installera aldrig TV:n i ett begränsat
utrymme. Lämna ett utrymme på minst
10 cm runt hela TV:n för att sörja för
god ventilation. Se till att gardiner och
andra föremål inte täcker TV:ns
ventilationshål.
Risk för personskada, brand eller skada på
tsladden!
Placera aldrig TV:n eller andra föremål
tsladden.
Dra ur nätsladden och antennkabeln
re åskväder. Rör aldrig delar på TV:n,
tsladden eller antennkabeln under
åskväder.
Risk för hörselskador!
Undvik att använda hörlurar med hög
volym eller under längre tidsperioder.
ga temperaturer
Om TV:n transporteras i temperaturer
under 5 °C packar du upp den och
ter den vila tills den når
rumstemperatur innan du ansluter den
till elnätet.
rd
Skärm
Risk för skada på TV-skärmen! Rör, stöt,
gnid eller dra aldrig något föremål på
skärmen.
Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör
skärmen.
Rengör TV:n och ramen med en mjuk,
fuktig trasa och torka försiktigt. Använd
aldrig ämnen som alkohol, kemikalier
eller hushållsrengöringsmedel till att
rengöra TV:n.
Torka av vattendroppar så snabbt som
jligt för att undvika deformation och
rgföndringar.
Undvik stillbilder så mycket som möjligt.
Stillbilder är bilder som är kvar på
bildskärmen under längre tidsperioder.
Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält,
tidsuppgifter osv. Om det inte går att
undvika stillbilder bör du minska
skärmens kontrast och ljusstyrka för att
rhindra skador på skärmen.
Placeringstips
Placera TV:n så att ljus inte faller direkt
skärmen.
Det bästa avståndet för att titta på TV
är tre gånger skärmens diagonala
storlek. Om TV:ns diagonala
skärmstorlek till exempel är 32 tum (81
cm) är det optimala avståndet för att
titta på TV 2,5 m från TV-skärmen.
r du sitter ned ska ögonen vara i nivå
med skärmens mitt.
Placering av TV:n
Genom att välja rätt placering av TV:n kan
du använda de bästa ljudinställningarna för
din TV (stativ- eller väggmontering).
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] och tryck sedan på OK.
3. Välj [TV-inställn.] > [Allmänna
inställningar] > [TV-placering].
4. Välj [På ett TV-ställ] eller
[Väggmonterad] och tryck sedan på OK.