operation manual

SV 40
Satellitinställningar
Vad du kan göra
Denna TV kan ta emot signaler från 4 olika
mikrovågshuvuden (LNB). Mikrovågshuvudet
sitter på parabolantennens arm och fångar in
signaler från en satellit.
Obs!
Satellitmottagning fungerar endast för
vissa modeller. [Letar efter parabol]
är endast tillgängligt om TV:n har sd
r DVB-S.
Om du vill ta emot satellitkanaler
ansluter du en satellitmottagare till
TV:ns SAT-kontakt.
Installera satellitkanaler
Installera om satelliter
1. När du tittar på TV trycker du .
2. Välj [Inställning] > [Letar efter parabol] >
[Installera om parabolerna].
3. Slutför installationen genom att följa
instruktionerna på skärmen.
4. När den är slutförd väljer du [Avsluta]
och trycker sedan på OK.
lj anslutningstyp
r du installerar satellitkanaler måste du
ange anslutningstyp. Antalet LNB:er på
parabolantennen avgör hur många
satellitkanaler du kan installera.
1. För att installera om satelliter, välj
[Inställningar] och tryck sedan på OK.
2. Välj [Anslutningstyp].
3. Välj en inställning och tryck på OK.
[1 satellit (Single LNB)]: Välj detta
alternativ om du endast har en LNB.
[2 satelliter (DiSEqC Mini)]: Välj detta
alternativ om du har 2 LNB.
[3 eller 4 satelliter (DiSEqC 1.0)]: Välj
detta om du har 3 eller 4 LNB.
[Unicable till 1 satellit]: Välj om du har
en Unicable-installation med 1 satellit.
[Unicable till 2 satelliter]: Välj om du
har en Unicable-installation med 2
satelliter.
Manuell installation
Om en kanal eller transponder hoppas över
vid installationen kan du testa signalstyrkan
hos en transponder eller lägga till en ny
transponder.
1. När du tittar på TV trycker du .
2. Välj [Inställning] > [Letar efter parabol] >
[Manuell installation] och tryck sedan på
OK.
3. Välj LNB.
4. Om du känner till transponderfrekvensen
(som kan omfatta flera kanaler) såljer du
[Frekvens]och anger frekvensen.
5. Välj [Söka] och tryck sedan på OK.
6. Om TV:n hittar en ny frekvens trycker du
[Spara]r att lägga till den nya
transpondern och dess kanaler.
Uppdatera satellitkanaler
1. När du tittar på TV trycker du .
2. Välj [Inställning] > [Letar efter parabol] >
[Uppdatera kanaler].
3. Slutför installationen genom att följa
instruktionerna på skärmen.
4. När den är slutförd väljer du [Avsluta]
och trycker sedan på OK.
gga till och ta bort satelliter
Du kan lägga till eller ta bort satelliter när du
vill, och installera kanaler från nya satelliter.
Obs! Innan du lägger till satelliter ser du till
att anslutningstypen är korrekt. Se Ä ndra
dina TV-inställningar > Satellitinställningar >
Installera satellitkanaler (Sida 40).
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Letar efter parabol]
och tryck sedan på OK.
3. Välj [Lägg till satellit] och tryck sedan på
OK.
TV: söker efter en satellit pårsta lediga
LNB. Detta kan ta flera minuter.
4. Om TV:n inte hittar någon satellit
kontrollerar du antennanslutningarna och
parabolantennens placering och väljer sedan
[Sök igen].
5. Om du är nöjd med den satellit som du
lagt till väljer du [Nästa]r att installera alla
kanaler från satelliten.
Installationen kan ta flera minuter.