operation manual

SV 41
Svenska
Ta bort en satellit
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Letar efter parabol] >
[Ta bort parabolen] och tryck sedan på OK.
3. Välj de satelliter som du vill ta bort, välj
sedan [Ta bort] och tryck på OK.
Inställningar för språk
Menyspråk
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [Menyspråk].
3. Välj ett menyspråk i listan och tryck sedan
OK.
Språk i ljudkanalen
Om TV-kanaler sänder på mer än ett språk
kan du välja önskat ljudspråk.
1. Tryck på OPTIONS medan du tittar på
TV.
2. För digitala kanaler väljer du [Ljudspråk].
r analoga kanaler väljer du [Bild-i-bild I-II].
Tryck på OKr att bekräfta valet.
3. Välj bland de tillgängliga språken och tryck
sedan på OK.
Du kan ställa in önskat primärt och sekundärt
ljudspråk där detta är tillgängligt.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar] > [Språk].
3. Välj [Primärt ljudspråk] eller [Sekundärt
ljudspråk] och välj bland tillgängliga språk.
4. Bekräfta genom att trycka på OK.
Textning på analoga kanaler
1. När du tittar på en analog TV-kanal
trycker du på TEXT.
2. Ange det tresiffriga sidnumret för sidan
med textremsor (oftast "888").
Om textning är tillgänglig aktiveras
textremsan.
Textning på digitala kanaler
1. När du tittar på en digital TV-kanal trycker
du på OPTIONS.
2. Välj [Textremsor] och tryck sedan på
OK.
3. Välj [Textremsor av], [Textremsor på]
eller [Automatisk] och tryck sedan på OK.
Språk textremsor
Du kan ändra textningens språk för de
digitala kanalerna där detta är tillgängligt.
1. Tryck på OPTIONS medan du tittar på
TV.
2. Välj [Språk textremsor] och välj sedan
bland de tillgängliga språken och tryck på
OK.
Textningens språk ändras för den angivna
kanalen.
Du kan ställa in önskat primärt och sekundärt
textningsspråk där detta är tillgängligt.
1. Tryck på medan du tittar på TV.
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar] > [Språk].
3. Välj [Primärt språk, textremsa] eller
[Sekundärt språk, textremsa] ochlj bland
tillgängliga språk.
4. Bekräfta genom att trycka på OK.