operation manual

SV 42
Inställningar för universell
åtkomst
Slå
Vissa digital-TV-kanaler erbjuder speciella
funktioner för ljud och textremsor för
nniskor som har hörsel- eller synskador.
Du kan aktivera och avaktivera dessa
funktioner.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar].
3. Välj [Universalåtkomst] > [På] eller [Av]
och tryck sedan på OK.
Ställa in ljud
r du trycker på en knapp på
fjärrkontrollen eller TV:n kan du ställa in så
att TV:n ger ifrån sig en ljudsignal.
1. Tryck på OPTIONS medan du tittar på
TV.
2. Välj [Universalåtkomst] > [Tangentljud]
> [På] och tryck sedan på OK.
Å tkomst vid hörselskador
Om du vill se till att språkljud för
rselskadade är tillgängligt trycker du på
OPTIONS och väljer sedan [Ljudspråk].
Språk som kan användas som språkljud för
rselskadade är markerade med en
öronformad symbol.
Aktivera ljud och text för hörselskadade
1. När du tittar på TV trycker du
OPTIONS.
2. Välj [Universalåtkomst] > [Nedsatt
rsel].
3. Välj en inställning och tryck sedan på OK.
[Av]: Avaktivera funktioner för
rselskadade.
[På]: Aktivera ljud och text för
rselskadade.
Å tkomst vid synskador
Om du vill se till att språkljud för synskadade
är tillgängligt trycker du på OPTIONS och
ljer sedan [Ljudspråk]. Språk som kan
användas som språkljud för synskadade är
markerade med en ögonformad symbol.
lj högtalare eller hörlurar
Du kan välja att spela upp ljud för
synskadade genom TV:ns högtalare, hörlurar
eller båda.
1. När du tittar på TV trycker du
OPTIONS.
2. Välj [Universalåtkomst] > [Synskadade].
3. Välj en inställning och tryck sedan på OK.
[Högtalare]: Spela endast upp ljud för
synskadade i högtalare.
[Hörlurar]: Spela endast upp ljud för
synskadade i hörlurar.
[Högtalare + hörlurar]: Spela upp ljud
r synskadade i både högtalare och
rlurar.
[Av]: Stäng av ljud för synskadade.
Obs! Om EasyLink-fjärrkontrollen är på kan
du inte trycka på den gröna knappen. För att
stänga av EasyLink, se Anslut din TV > Ställa
in EasyLink-enheter > Vad du behöver (Sida
57).
Ä ndra volymen på ljud för synskadade
1. När du tittar på TV trycker du
OPTIONS.
2. Välj [Universalåtkomst] > [Olika volym].
3. Tryck på Navigationsknapparr att ändra
volymen och tryck sedan på OK.
Ljudeffekter
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [Kanalinställningar]
eller [Parabolinställningar].
3. Välj [Språk] > [Synskadade] >
[Ljudeffekter].
4. Välj en inställning och tryck på OK.
[På]: Aktivera ljudeffekter i ljud för
synskadade.
[Av]: Avaktivera ljudeffekter i ljud för
synskadade.