operation manual

SV 45
Svenska
Å terställa allt
Du kan återställa alla bild- och
ljudinställningar och återinstallera alla TV:ns
kanalinställningar på TV:n.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > terinst. TV]
och tryck sedan på OK.
3. Följ instruktionerna på skärmen.