operation manual

SV 46
5 Anslut din TV
Om kablar
Kabelkvalitet
Innan du ansluter enheten till TV:n
kontrollerar du enhetens tillgängliga
kontakter. Anslut enheten till TV:n med
anslutningen som har bäst kvalitet.
Anslutningar av god kvalitet överför bild och
ljud bättre.
Anslutningarna som visas i den här
användarhandboken är endast
rekommendationer. Det finns andra möjliga
sningar. För ytterligare exempel går du till
http://www.connectivityguide.philips.com.
Tips: Om enheten endast har komposit-
eller RCA-kontakter använder du en
kompositkabel (CVBS) för att ansluta
enheten till CVBS/Y-kontakten på TV:n.
HDMI
Med en HDMI-anslutning får du bästa
jliga ljud- och bildkvalitet.
En HDMI-kabel för både bild- och
ljudsignaler. Anslut HDMI om du vill ha
gupplösta TV-signaler och om du vill
aktivera EasyLink.
Med en HDMI Audio Return Channel
(ARC)-kontakt kan TV:ns ljudsignal
skickas till en HDMI ARC-kompatibel
enhet.
Anslut HDMI-kablar som är kortare än
5 meter.
Y Pb Pr
Komponentvideo (Y Pb Pr) överför endast
bildsignaler. Om du vill ha ljud ansluter du
även till Audio L/R.
Y Pb Pr-anslutningen kan hantera
gupplösta TV-signaler (High
Definition).
Matcha Y Pb Pr-kontakterna så att
rgerna motsvarar de på kabelns
kontakter.
SCART
En SCART-ansluning kombinerar bild- och
ljudsignaler.
SCART-kontakter kan hantera
RGB-videosignaler, men inte högupplösta
TV-signaler (High Definition).