operation manual

SV 5
Svenska
sa TV:n
TV:n är utrustad med stöldlåset Kensington
Security Slot längst ned på TV:n. För attkra
TV:n köper du ett anti-stöldlås från
Kensington (säljs separat).
Juridiskt
Obs!
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Med
ensamrätt. Specifikationerna kan ändras utan
regående meddelande. Varumärkena tillhör
Koninklijke Philips Electronics N.V. eller
respektive ägare. TP Vision Netherlands B.V.
rbehåller sig rätten att när som helst ändra
produkter utan att tidigare material behöver
justeras.
Innehållet i den här användarhandboken
anses lämpligt för avsedd användning av
systemet. Om produkten eller dess enskilda
moduler eller procedurer används i andra
syften än vad som anges här måste giltighet
och lämplighet för dessa kontrolleras. TP
Vision Netherlands B.V. garanterar att själva
innehållet inte bryter mot något amerikanskt
patent. Annan garanti är varken uttryckt eller
underförstådd.
TP Vision Netherlands B.V. ansvarar inte för
felaktigheter i innehållet i detta dokument
eller för andra problem som beror på
innehållet i detta dokument. Fel som
rapporteras till Philips behandlas och läggs ut
Philips supportwebbplats så fort som
jligt.
Garantivillkor
Risk för personskada, skada på TV:n
eller att garantin upphör gälla! Försök
aldrig laga TV:n själv.
Använd TV:n och tillbehören endast
som avsett av tillverkaren.
Varningsskylten på baksidan av TV:n
anger risk för elektriska stötar. Avlägsna
aldrig TV:ns ytterhölje. Kontakta alltid
Philips kundtjänst för service eller
reparationer.
Garantin upphör att gälla vid
användning som förbjuds enligt den här
användarhandboken, eller vid ändringar
eller monteringsprocedurer som inte
rekommenderas eller godkänns enligt
den här användarhandboken.
Pixelegenskaper
Den här LCD-/LED-produkten har ett högt
antal färgpixlar. Trots att produkten har
99,999 % eller fler fungerande pixlar kan det
rekomma punkter som är ständigt svarta
eller som lyser i rött, grönt eller blått på
skärmen. Detta är en strukturegenskap för
skärmen (enligt vanlig branschstandard) och
inte något tekniskt fel.
CE-märkning
Den här produkten uppfyller alla viktiga krav
och andra relevanta villkor i direktiven
2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC
(EMC) och 2011/65/EU (ROHS).