operation manual

SV 56
Titta med anslutna enheter
lj en enhet
Innan du kan titta på enhet måste du ansluta
den till TV-apparaten. Se Anslut din TV >
Ansluta enheter (Sida 47).
lja en enhet med SOURCE
1. Tryck på SOURCE.
2. Välj en enhet och tryck sedan på OK.
lja en enhet via hemmenyn
1. Tryck på .
2. Välj [Källa] och tryck sedan på OK.
3. Välj en enhet och tryck sedan på OK.
Uppdatera källistan
Om du lägger till eller tar bort en enhet ska
du uppdatera källistan.
1. Tryck på SOURCE.
2. Tryck på OPTIONS.
3. Välj [Skanningsanslutningar] och tryck
sedan på OK.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Ä ndra enhetsinställningarna
Ä ndra enhetstyp
Du kan ändra enhetstyp så att du enkelt når
den från källmenyn.
1. Tryck på SOURCE.
2. Välj enhet och tryck sedan på[Enhetstyp].
3. Välj lämplig enhetstyp och tryck sedan på
OK.
Byta namn på en enhet
Du kan byta namn på en enhet när den är
ansluten till TV:n.
1. Tryck på SOURCE.
2. Välj enhet och tryck sedan på [Döp om].
3. Använd knappsatsen på skärmen och ange
det nya namnet.
4. När du är färdig markerar du [Klar] och
trycker sedan på OK.
Å terställa enhetsinställningar
Du kan återställa enhetens typ av namn till
de ursprungliga inställningarna.
1. I menyn [Källa]ljer du enhet och
trycker sedan på OPTIONS.
2. Välj [Originalnamn och ikon] och tryck
sedan på OK.
Ställa in EasyLink-enheter
Vad du kan göra
Du kan få ut mesta möjliga av dina
HDMI-CEC-kompatibla enheter med Philips
EasyLink förbättrade kontrollfunktioner.
Anslut dina HDMI-CEC-kompatibla enheter
till TV:n via HDMI och kontrollera dem
samtidigt med TV:ns fjärrkontroll.
Obs! Andra tillverkare beskriver
HDMI-CEC-funktionerna på annat sätt.
gra exempel är Anynet (Samsung), Aquos
Link (Sharp) och BRAVIA Sync (Sony). Alla
tillverkares produkter är inte fullständigt
kompatibla med Philips EasyLink.
r du har aktiverat Philips EasyLink är
ljande funktioner tillgängliga:
Uppspelning med en knapptryckning
r du spelar upp en
HDMI-CEC-kompatibel enhet startas TV:n
från standbyläge och växlar till rätt källa.
nteläge med en knapptryckning
r du trycker på fjärrkontrollen,
rsätts TV:n och alla HDMI-CEC-kompatibla
enheter i standbyläge.
Automatisk avstängning av enheter
Om en HDMI-CEC-kompatibel enhet har
varit inaktiv under en tid övergår den till
nteläge.
EasyLink-fjärrkontroll
Du kan styra flera HDMI-CEC-kompatibla
enheter med TV:ns fjärrkontroll.
Styrning av systemvolym
Om du ansluter en HDMI-CEC-kompatibel
enhet som har högtalare via HDMI
ARC-kontakten kan du välja att höra TV:n
via dessa istället för via TV-högtalarna.
Bevara bildkvaliteten
Du kan aktivera Pixel Plus-länken om TV:ns
bildkvalitet påverkas av andra enheters
bildbehandlingsfunktioner.