operation manual

SV 57
Svenska
Maximera skärmen för film med textning
Viss videotextning skapar ett separat
textområde under filmen, vilket begränsar
filmens uppspelningsområde. Du kan aktivera
automatisk flyttning av undertext om du vill
maximera filmens uppspelningsområde. Då
visas textningen ovanpå filmen.
Vad du behöver
Anslut en HDMI-CEC-kompatibel
enhet till TV:n. Du kan ansluta mer än
en HDMI-CEC-enhet. Se Anslut din TV
> Ansluta enheter (Sida 47).
Konfigurera varje
HDMI-CEC-kompatibel enhet korrekt.
Aktivera EasyLink.
Aktivera EasyLink
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [EasyLink].
3. Välj [EasyLink] > [På] och tryck sedan på
OK.
Kontrollera enheter
Om du ansluter flera HDMI-CEC-enheter
som har stöd för denna inställning kan du
kontrollera alla dessa enheter med TV:ns
fjärrkontroll.
Obs! Detta är en avancerad inställning.
Enheter som inte stöder denna inställning
kommer inte att reagera på
TV-fjärrkontrollen.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [EasyLink] >
[EasyLink-fjärrkontroll].
3. Välj [På] eller [Av] och tryck på OK.
Tips:
Om du vill växla tillbaka till TV-kontroll
trycker du på och väljer sedan [Titta
TV].
Om du vill styra en annan enhet trycker
du på och väljer sedan enheten på
Hemmenyn.
EasyLink-knappar
Du kan kontrollera HDMI-CEC-kompatibla
enheter med dessa knappar på
fjärrkontrollen:
: Slå TV:n och den anslutna
enheten eller växla dem till vänteläge.
Uppspelningsknappar: Styr uppspelning
av video eller musik.
Sifferknappar: Välj en titel, ett kapitel
eller ett spår.
OK: Starta, pausa eller återuppta
uppspelningen på den anslutna enheten,
aktivera ett val eller öppna
enhetsmenyn.
: Visa TV:ns hemmeny.
Stäng av anslutna enheter
Du kan ställa in TV:n så att den stänger av
anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheter om
de inte är den aktiva källan. TV:n försätter
den anslutna enheten till vänteläge om den
har varit inaktiv i 10 minuter.
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] >
[Allmänna inställningar] > [EasyLink].
3. Välj [Enheter med automatisk
inaktivering] > [På] och tryck sedan på OK.
lj högtalarljud
Om en ansluten enhet är kompatibel med
HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC)
kan du skicka TV:ns utgående ljudsignaler via
en HDMI-kabel. Du behöver inga ytterligare
ljudkablar. Försäkra dig om att enheten är
ansluten till HDMI ARC-kontakten på TV:n.
Se Anslut din TV > Om kablar > HDMI.
(Sida 46)
Aktivera HDMI ARC
1. Tryck på .
2. Välj [Inställning] > [TV-inställn.] > [Ljud]
> [Avancerat] > [HDMI 1 - ARC].
3. Välj ett av följande alternativ och tryck
sedan på OK.
[På]: Lyssna på TV-ljudet via den
anslutna HDMI ARC-kompatibla
enheten.
[Av]: Höra TV-ljudet via TV:ns
gtalare eller via en enhet som har
anslutits via DIGITAL AUDIO
OUT-kontakten.